Thứ hạng các trường Cao Đẳng, Đại Học ở Hàn Quốc

Các bạn đang có ý định làm hồ sơ đi du học Hàn Quốc thì nên biết: Thứ hạng các trường cao đẳng, đại học ở Hàn Quốc để lựa chọn trường phù hợp với mình…

Bảng thứ hạng các trường ở Hàn Quốc

1 Seoul National University / 서울대학교
2 Korea Advanced Institute of Science & Technology – KAIST
3 Yonsei University / 연세대학교
4 Korea University / 고려대학교
5 Hanyang University / 한양대학교
6 Pohang University of Science and Technology / 포항공과대학교
7 Sungkyunkwan University / 성균관대학교
8 Kyung Hee University / 경희대학교
9 Kyungpook National University (Kyungbook) / 경북대학교
10 Pusan National University (Miryang) / 부산대학교
11 Chung-Ang University / 중앙대학교
12 Ewha Womans University / 이화여자대학교
13 Konkuk University / 건국대학교
14 Kangwon National University (Samcheok National University) / 강원대학교
15 Inha University / 인하대학교
16 Ulsan National Institute of Science and Technology – UNIST
17 Ajou University / 아주대학교
18 Sogang University / 서강대학교
19 Gwangju Institute of Science & Technology / 광주과학기술원
20 University of Ulsan / 울산대학교
21 Chonnam National University (Yosu) / 전남대학교
22 Yeungnam University / 영남대학교
23 Sejong University / 세종대학교
24 Dongguk University / 동국대학교
25 University of Seoul / 서울시립대학교
26 Catholic University of Korea / 가톨릭대학교
27 Inje University / 인제대학교
28 Dankook University / 단국대학교
29 Hallym University / 한림대학교
30 Pukyong National University / 부경대학교
31 Kosin University / 고신대학교
32 Chungnam National University / 충남대학교
33 Kookmin University / 국민대학교
34 Gyeongsang National University / 경상대학교
35 Chungbuk National University / 충북대학교
36 Chosun University / 조선대학교
37 Gachon University  / 가천대학교
38 Myongji University / 명지대학교
39 Kwangwoon University / 광운대학교
40 Incheon National University (University of Incheon) / 인천대학교
41 Jeju National University (Cheju) / 제주대학교
42 Hongik University / 홍익대학교
43 Seoul National University of Science and Technology / 서울과학기술대학교
44 Hankuk University of Foreign Studies / 한국외국어대학교
45 Soonchunhyang University / 순천향대학교
46 Keimyung University / 계명대학교
47 Sookmyung Women’s University / 숙명여자대학교
48 Kongju National University / 공주대학교
49 Korea Nazarene University / 나사렛대학교
50 Daegu University / 대구대학교
51 Kumoh National Institute of Technology / 금오공과대학교
52 Hanbat National University / 한밭대학교
53 Kunsan National University / 군산대학교
54 Wonkwang University / 원광대학교
55 Changwon National University / 창원대학교
56 Mokpo National University / 목포대학교
57 Dong-Eui University / 동의대학교
58 University of Science & Technology Daejeon / 과학기술연합대학원대학교
59 Catholic University of Daegu / 대구가톨릭대학교
60 Sang myung University / 상명대학교
61 Dong-A University / 동아대학교
62 Korea Aerospace University (Hankuk Aviation University) / 한국항공대학
63 Kyonggi University / 경기대학교
64 Sun Moon University / 선문대학교
65 Korea National University of Transportation / 한국교통대학교
66 Suwon University / 수원대학교
67 Seoul Women’s University / 서울여자대학교
68 Kyungnam University / 경남대학교
69 Korea University of Technology and Education KoreaTech / 한국기술교육대학교
70 Sungshin Women’s University / 성신여자대학교
71 Eulji University (Seoul Health College) / 을지대학교
72 Hannam University / 한남대학교
73 Kyungsung University / 경성대학교
74 Korea Maritime University / 한국해양대학교
75 Hoseo University / 호서대학교
76 Cheongju University / 청주대학교
77 Handong Global University / 한동대학교
78 Sunchon National University / 순천대학교
79 Andong National University / 안동대학교
80 Catholic Kwandong University / 관동대학교
81 Hansung University / 한성대학교
82 Sangji University / 상지대학교
83 Dongseo University / 동서대학교
84 Duksung Women’s University / 덕성여자대학교
85 Silla University / 신라대학교
86 Sahmyook University / 삼육대학교
87 Dongshin University / 동신대학교
88 Jeonbuk National University / 전북대학교
89 Hanseo University / 한서대학교
90 Dongduk Women’s University / 동덕여자대학교
91 Daegu Haany University (Kyungsan University) / 대구한의대학교
92 Konyang University / 건양대학교
93 Woosuk University / 우석대학교
94 Mokwon University / 목원대학교
95 Seokyeong University / 서경대학교
96 Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology
97 Namseoul University / 남서울 대학교
98 Korea National University of Education / 한국교원대학교
99 Seowon University / 서원대학교
100 Semyung University / 세명대학교
101 Daejeon University / 대전대학교
102 Soongsil University / 숭실대학교
103 Korea National Open University / 한국방송통신대학교
104 Korea Polytechnic University / 한국산업기술대학교
105 Daejin University / 대진대학교
106 Pai Chai University / 배재대학교
107 Jeonju University / 전주대학교
108 Gyeongnam National University of Science and Technology (Jinju National University) / 경남과학기술대학교
109 Dongyang Technical College / 동양미래대학교
110 The Academy of Korean Studies / 한국학중앙연구원
111 Gangneung-Wonju National University (Kangnung Wonju) / 강릉원주대학교
112 Joongbu University / 중부대학교
113 Korean Bible University / 한국성서대학교
114 Pusan University of Foreign Studies / 부산외국어대학교
115 Seoul National University of Education / 서울교육대학교
116 Yong-In University / 용인대학교
117 Cha University / 차의과학대학교
118 Anyang University / 안양대학교
119 Kyungil University / 경일대학교
120 Hankyong National University / 한경대학교
121 Yuhan University / 유한대학교
122 Sehan University (Daebul University) / 세한대학교(世翰大學校)
123 Daelim College / 대림대학교
124 Korea National University of Arts / 한국예술종합학교
125 Mokpo National Maritime University / 목포해양대학교
126 Woosong University / 우송대학교
127 Honam University / 호남대학교
128 Dongyang University / 동양대학교
129 Doowon Technical College / 두원공과대학교
130 KDI School of Public Policy and Management / KDI 국제정책대학원
131 Kangnam University / 강남대학교
132 Youngsan University / 영산대학교
133 Saekyung College / 세경대학교
134 Catholic Sangji College / 가톨릭상지대학교
135 Hanshin University / 한신대학교
136 Halla University / 한라대학교
137 Korea Polytechnics / 학교법인한국폴리텍
138 Myongji College / 명지전문대학
139 Tongmyong University / 동명대학교
140 Korea Military Academy / 육군사관학교
141 Sung Kong Hoe University / 성공회대학교
142 Chung Cheong University / 충청대학교
143 Baekseok University / 백석대학교
144 Hansei University / 한세대학교
145 Chongshin University / 총신대학교
146 Daegu Arts University / 대구예술대학교
147 Sungkyul University / 성결대학교
148 Korean Academy of Science & Technology / 한국과학기술한림원
149 Guangju University / 광주대학교
150 Seoul Institute of The Arts / 서울예술대학교
151 Seoul Digital University / 서울디지털대학교
152 Howon University / 호원대학교
153 Korea Institute for Advanced Study / 고등과학원
154 Korea University of Media Arts (Kongju Communication Arts College) / 한국영상대학교
155 Hyupsung University / 협성대학교
156 Yeungjin College / 영진전문대학
157 Yong-In Songdam College / 용인송담대학교
158 Yeungnam University College / 영남이공대학교
159 Chodang University / 초당대학교
160 Gyeongin National University of Education / 경인교육대학교
161 International Graduate University for Peace / 국제뇌교육종합대학원대학교
162 Jangan College / 장안대학교
163 Kwang Ju Womens University
164 Kyung Hee Cyber University / 경희사이버대학교
165 Ansan University / 안산대학교
166 Induk University / 인덕대학
167 Pyeongtaek University / 평택대학교
168 Far East University Korea / 극동대학교
169 Nambu University / 남부대학교
170 Gyeongju University / 경주대학교
171 Kyung Nam College of Information & Technology / 경남정보대학교
172 Chungwoon University / 청운대학교
173 Seoul Cyber University / 서울사이버대학교
174 Busan Gyeongsang College / 부산경상대학교
175 Daekyeung College / 대경대학교
176 Suwon Science College / 수원과학대학
177 Seoul Teological University / 서울신학대학교
178 Chugye University for the Arts / 추계예술대학교
179 Dong-Eui Institute of Technology / 동의과학대학교
180 Chungkang College of Cultural Industries / 청강문화대학교
181 Kaywon School of Art and Design / 계원예술대학교
182 Bucheon University / 부천대학교
183 Catholic University of Pusan / 부산가톨릭대학교
184 Korea National Sport University / 한국체육대학교
185 Shingu College / 신구대학교
186 Korea Christian University / 그리스도대학교
187 Presbyterian College and Theological Seminary / 장로회신학대학교
188 Daegu National University of Education / 대구교육대학교
189 Dong-Ah Broadcasting College / 동아방송예술대학교
190 Uiduk University / 위덕대학교
191 Cyber University of Korea (Korea Digital University) / 고려사이버대학교
192 Korea National Police University / 경찰대학교
193 Baehwa Women’s university / 배화여자대학교
194 Youngdong University / 영동대학교
195 Songwon University / 송원대학교
196 Korean National University of Cultural Heritage / 한국전통문화대학교
197 Daegu Health College / 대구보건대학교
198 Sunlin College / 선린대학교
199 Hanyang Women’s College / 한양여자대학교
200 Open Cyber University / 열린사이버대학교
201 Korea Baptist Theological University / 침례신학대학교
202 Shinsung University / 신성대학교
203 Kyungwoon University / 경운대학교
204 Kimpo University / 김포대학교
205 Kyungmin College / 경민대학교
206 Shinhan University / 신한대학교
207 Cheju Halla University / 제주한라대학교
208 Osan College / 오산대학교
209 Kyungdong University / 경동대학교
210 Calvin University / 칼빈대학교
211 Kunjang College / 군장대학교
212 Gwangju National University of Education / 광주교육대학교
213 Asia United Theological University / 아세아연합신학대학교
214 University of Gyeongnam Namhae / 경남도립남해대학
215 Kyungbuk College / 경북전문대학교
216 Dongnam Health College / 동남보건대학교
217 International University of Korea / 한국국제대학교
218 Jeju International University / 제주국제대학교
219 Geumgang University / 금강대학교
220 Daewon Science College / 대원대학교
221 JEI University (Jaenneung College) / 인천재능대학교
222 Cyber Hankuk University of Foreign Studies / 사이버한국외국어대학교
223 Chinju National University of Education / 진주교육대학교
224 Seoul Christian University / 서울기독대학교
225 Yewon University / 예원예술대학교
226 Yonam College of Agriculture / 천안연암대학
227 Daejeon Health Sciences College / 대전보건대학교
228 Woosong Information College / 우송정보대학
229 Dong-Pusan College / 동부산대학교
230 Jeonju Technical College / 전주비전대학교
231 Hanlyo University / 한려대학교
232 Korea Soongsil Cyber University / 숭실사이버대학교
233 Sorabol College / 서라벌대학
234 Luther Theological University / 루터대학교
235 Dongju College / 동주대학교
236 Kookje University / 국제대학교
237 Wonkwang Digital University / 원광디지털대학교
238 Sejong Cyber University / 세종사이버대학교
239 Dong-A In Jae University / 동아인재대학교
240 Keimyung University of Culture / 계명문화대학
241 Seoul Cultural Arts University (Hansung Digital University) / 디지털서울문화예술대학교
242 Daejeon Institute of Science & Technology / 대전과학기술대학교
243 Jeonju Kijeon College / 전주기전대학
244 Ulsan College / 울산과학대학교
245 Soongeui Womens College / 숭의여자대학교
246 Busan Institute of Science & Technology (Pusan Info-Tech College) / 부산과학기술대학교
247 Hanyang Cyber University / 한양사이버대학교
248 Hanil University & Presbyterian Theological Seminary / 한일장신대학교
249 Daedong College / 대동대학교
250 Incheon Catholic University / 인천가톨릭대학교
251 Suseong College (Daegu Polytechnic College) / 수성대학교
252 Seoil University / 서일대학교
253 Paekche Art College / 백제예술대학
254 Yeojoo Institute of Technology / 여주대학
255 Gongju National University of Education / 공주교육대학교
256 Dong Seoul University / 동서울대학교
257 Sohae College / 서해대학
258 Yonam Institute of Digital Technology / 연암공업대학
259 Yeonsung University (Anyang Technical College / 연성대학교)
260 Seoul Womens College of Nursing / 서울여자간호대학
261 Honam Theological University & Seminary / 호남신학대학교
262 Methodist Theological University / 감리교신학대학교
263 Koje College / 거제대학교
264 Hallym Polytechnic University (Hallym College of Information & Industry) / 한림성심대학교
265 Busan National University of Education / 부산교육대학교
266 Dongkang College / 동강대학교
267 Andong Science College / 안동과학대학교
268 Suncheon First College / 순천제일대학교
269 Daegu Cyber University / 대구사이버대학교
270 Gangwon State University / 강원도립대학
271 Masan University / 마산대학교
272 Jungwon University / 중원대학교
273 Suncheon Cheongam College / 청암대학
274 Seojeong College / 서정대학교
275 Gyeonggi University of Science & Technology (Kyonggi Institute of Technology) / 경기과학기술대학교
276 Hyejeon College / 혜전대학교
277 Kwangshin University / 광신대학교
278 Jeonbuk Science College / 전북과학대학교
279 Mokpo Catholic University / 목포가톨릭대학교
280 Kkottongnae Hyundo University of Social Welfare / 꽃동네대학교
281 Hanyoung Theological University / 한영신학대학교
282 Gangdong University (Keukdong College) / 강동대학교
283 Gangneung Yeongdong University / 강릉영동대학
284 Kyungbok University / 경복대학교
285 Shinheung College / 신흥대학교
286 Daegu Technical University / 대구공업대학교
287 Pohang University / 포항대학교
288 Sung-Duk College / 성덕대학
289 Ajou Motor College / 아주자동차대학
290 Taejon Catholic University / 대전가톨릭대학교
291 Sahmyook Health University / 삼육보건대학
292 Chuncheon National University of Education / 춘천교육대학교
293 Tongwon University / 동원대학교
294 Korea Tourism College / 한국관광대학
295 Choonhae College of Health Sciences / 춘해보건대학교
296 Baekseok Culture University / 백석문화대학교
297 Seoyeng University (Seokang College) / 서영대학교
298 Seoul Jangsin University / 서울장신대학교
299 Changshin University / 창신대학
300 Korea National University of Welfare
301 Chungbuk Health & Science University (Juseong University) / 충북보건과학대학교
302 Gwangju Health University / 광주보건대학교
303 Wonkwang Health Science University / 원광보건대학교
304 Shin Ansan University / 신안산대학교
305 World Cyber College / 세계사이버대학
306 Songho College / 송호대학교
307 Kangwon Tourism College / 강원관광대학
308 Changwon Moonsung University / 창원문성대학
309 Kunsan College of Nursing / 군산간호대학교
310 Yeungjin Cyber College / 영진사이버대학
311 Dong-U College / 동우대학
312 Gumi College / 구미대학교
313 Munkyung College / 문경대학교
314 Joong Ang Sungha University / 중앙승가대학교
315 Kyungin Womens College / 경인여자대학
316 Daeshin University (Taeshin Christian University) / 대신대학교
317 Busan Presbyterian University (Busan Jangsin University) / 부산장신대학교
318 Chosun College of Science & Technology / 조선이공대학
319 University of Gyeongnam Geochang / 경남도립거창대학
320 Kyeongdo Provincial College / 경북도립대학
321 Seoul Arts (Hansung Technical College) / 서울예술직업전문학교
322 Shingyeong University / 신경대학교
323 Jinju Health College / 진주보건대학교
324 Inha Technical College / 인하공업전문대학
325 Cheongju National University of Education / 청주교육대학교
326 Hapdong Theological Seminary / 합동신학대학원대학교
327 Jeonnam State University / 전남도립대학교
328 Seoul University of Venture & Information / 서울벤처정보대학원대학교
329 Taegu Science University / 대구과학대학교
330 Transnational Law and Business University / 국제법률경영대학원대학교
331 Hanyoung University / 한영대학
332 Chosun Nursing College / 조선간호대학교
333 Jeonju (Chonju) National University of Education / 전주교육대학교
334 Kmcheon Science College / 김천과학대학
335 Christian College of Nursing / 기독간호대학
336 Torch Trinity Graduate University / 횃불트리니티신학대학원대학교]
337 Jesus University (Margaret Pritchard University) / 예수대학교
338 Youngnam Theological University & Seminary / 영남신학대학교
339 Suwon Womens University / 수원여자대학교
340 Dongwon Institute of Science & Technology (Yangsan College)
341 Chungbuk Provincial University / 충북도립대학
342 Agricultural Cooperative College / 농협대학
343 Daeduk University / 대덕대학
344 Busan (Pusan) Women’s College / 부산여자대학교
345 Youngnam Foreign Language College / 영남외국어대학
346 Chungnam State University / 충남도립대학교
347 Daejeon Theological Seminary & College / 대전신학대학교
348 Koguryeo College (Naju College) / 고구려대학)
349 Chunnam Techno University / 전남과학대학
350 Kwangju Catholic University / 광주가톨릭대학교
351 International Design School for Advanced Studies / 홍익대학교 국제디자인전문대학원
352 Ghent University Global Campus / 겐트대학교
353 Woongji Accounting & Tax College / 웅지세무대학교
354 Dongbang Graduate University / 동방대학원대학교
355 Suwon Catholic University / 수원가톨릭대학교
356 Gwangyang Health Sciences University / 광양보건대학교
357 Jeju Tourism University / 제주관광대학교
358 Songgok College / 송곡대학교
359 Gyeongbuk College of Health / 경북보건대학교
360 Sung San Hyo Graduate School / 성산효대학원대학교
361 Gukje Cyber University / 국제사이버대학교
362 Asia Life University / 복음신학대학원대학교
363 Seoul Social Welfare Graduate University / 서울사회복지대학원대학교 / 서울사회복지대학원대학교
364 Westminster Graduate School of Theology / 웨스트민스터신학대학원대학교
365 Daehan Theological University / 대한신학대학원대학교
366 Kukje University & Theological Seminary / 국제신학대학원대학교
367 Kyeyak Graduate School of Theology / 계약신학대학원대학교
368 Mokpo Science University / 목포과학대학교
369 Kaya University / 가야대학교
370 Won Buddhism Graduate School
371 Gimcheon College / 김천대학교
372 Seoul Bible Graduate School of Theology / 서울성경신학대학원대학교
373 Korea University of International Studies / 한반도국제대학원대학교
374 Gyeongan Graduate School of Theology / 경안신학대학원대학교
375 Holy People University / 선교청대학교

Xem thêm:

Chú ý: Về thứ hạng các trường Cao Đẳng, Đại Học ở Hàn Quốc trên đây

Bạn đang tìm hiểu để tham gia đi du học Hàn thì bạn nên biết bảng thứ hàng trên đây, vì sao? Vì các trường ở top từ 1 – 20 trở lên được coi là các trường tốt nhất, uy tín nhất ở Hàn, các trường này thường chỉ tuyển các ứng viên có học lực cao, các trường này thường có học phí học tiếng Hàn hay học phí học chuyên ngành cao hơn.

Các trường top từ 20 – 60 được coi là các trường khá. Đa số du học sinh Việt Nam chúng ta có điểm học bạ trung bình 6.5 trở lên vào học các trường top này.

Các trường đứng top từ 60 – 100 là các trường thuộc top trung bình. Hầu hết các bạn điểm học bạ trùng bình dưới 6.5 và các bạn có số năm trống trên 3 năm thì sẽ vào học các trường này.

Còn lại các trường top từ 100 trở lên được coi là các trường “kém”, các trường không uy tín, nhưng các trường này lại có ưu điểm là không tuyển khắt khe, có học phí thấp, tạo điều kiện cho du học sinh quốc tế đi làm thêm nhiều. Hy vọng bài viết “thứ hạng các trường Cao Đẳng, Đại Học ở Hàn Quốc” này sẽ có những thông tin hữu ích hơn với các bạn.

The and<

 

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.