Bảng học phí tất cả các trường đại học ở Hàn Quốc năm 2021

Bảng học phí học chuyên ngành các trường đại học ở Hàn Quốc 2021

Học phí các trường đại học HQ

Học phí các trường đại học HQ

(단위 : 천원, 1년 단위 – Đơn vị nghìn Won – Học phí của 1 năm) – Học phí các trường xếp từ cao xuống thấp.

Tên trường Học phí Trung Bình Khoa học Xã hội và Nhân văn Khoa học tự nhiên Nghệ thuật và Thể dục Kỹ thuật Y học
Myongji University 9,117.40 0 8,240 9,440.90 9,178.30 0
Yonsei University 9,101.60 8,438.40 9,041.30 9,499.80 9,661 12,104
Eulji University 9,077.60 0 8,686.10 0 0 10,320.50
Shinhan University 9,075.40 7,500 9,100 0 9,700 0
Korea Institute of Technology (KAIST) 9,004.60 7,911 0 9,130 9,130 0
Catholic University – 2nd Campus 8,910 0 8,304.80 0 0 10,374
Chung-Ang University – 2nd Campus 8,652.60 0 7,938 8,962.70 0 0
Ewha Womans University 8,584.50 7,449.30 9,130.60 9,928.40 9,412.80 12,896
Inje University – 2nd Campus 8,555.70 0 6,925.50 0 0 9,958
Shinhan University – 2nd Campus 8,522.80 7,500 9,100 9,600 9,700 0
Hanyang University 8,478.50 7,075.50 8,494.80 9,309.70 9,260 10,822
Korean Air University 8,468.80 6,816.50 8,349.20 0 8,848.10 0
Chugye University of Arts 8,457.90 6,657.30 0 8,985.20 0 0
Hongik University – 2nd Campus 8,403.90 6,848 0 8,984 8,812.80 0
Hanyang University (ERICA) – Branch 8,396.80 7,026 8,639.30 9,076.40 9,185.50 0
Eulji University – 2nd Campus 8,394.90 7,801 8,546.40 0 0 0
Yonsei University (Wonju Campus) 8,391.80 7,490.60 8,348.90 0 9,324 12,104
Sungkyunkwan University 8,353.30 7,545.30 8,771.30 8,844.80 9,114 11,338
Yewon Arts University – 2nd Campus 8,334.20 0 0 8,334.20 0 0
Daegu University of Arts 8,290.50 0 0 8,290.50 0 0
Korea University 8,256.90 7,145.80 8,668.50 8,928.20 9,680 12,414
Hongik University 8,254 6,848 6,848 8,984 8,807.70 0
Ajou University 8,251.50 6,947.70 8,366.30 0 8,852 11,240
Korea University (Sejong Campus) 8,222.60 7,120 8,784.30 8,402 9,680 0
Gachon University 8,219.40 7,104.10 8,266.40 9,164.50 9,076 9,597.20
Konkuk University 8,192.30 6,781.90 8,124.80 9,082.80 9,218.90 10,180
Dankook University – 2nd Campus 8,177.40 6,746.10 8,696.40 8,466.30 8,836 10,330
Kyungdong University – 3rd Campus 8,089.90 6,245.50 8,230.30 0 0 0
Hansei University 8,080.90 7,121.50 8,228 9,486.20 8,830 0
Sangmyung University – 2nd Campus 8,046.80 6,652 8,045.70 8,546.90 8,424 0
Incheon Catholic University – 2nd Campus 8,032 0 8,214 7,967 0 0
Dankook University 8,003.30 6,909.70 8,376 9,090.90 8,907.40 0
Sookmyung Women’s University 7,971 7,024.60 8,735.40 9,638.90 9,194 0
Sogang University 7,951.50 7,222.90 8,436 0 9,386 0
Hanseo University 7,947.10 7,289.60 7,892.60 8,087.20 8,477 0
Dongguk University 7,939.20 6,938 8,383.70 8,842.90 9,160 0
Soongsil University 7,919.20 6,975.20 7,898.50 8,836.30 8,803.30 0
Chung-Ang University 7,883.20 6,812 8,480.10 8,893.40 9,036 10,992
Kookmin University 7,877.70 6,845.50 7,886.80 8,974.90 8,647 0
Konkuk University – 2nd Campus 7,863.40 6,711.40 7,958 9,028.50 8,982.30 0
Yewon Arts University 7,850.60 5,990 0 7,986.40 0 0
Sejong University 7,835 6,220 7,404 8,456.10 8,548 0
Seokyeong University 7,812.60 6,561.60 7,700 8,672.30 8,360 0
Kwangwoon University 7,807.90 6,834.70 7,499 7,506 8,532 0
Kyunghee University 7,804.80 6,356.70 8,419.80 8,458.70 8,580 10,802.90
Namseoul University 7,785.40 7,061.80 8,952 8,471.30 8,300 0
Soonchunhyang University 7,783 7,026.90 7,899.60 7,816.70 8,294 10,040
Dongguk University (Gyeongju Campus) 7,772.90 6,938 8,292.70 8,748.20 9,136 9,496
Sahmyook University 7,752.40 6,895.40 7,994.50 8,732.10 8,344 0
Baekseok University 7,739.20 6,960 8,360 8,976.10 0 0
Sungshin Women’s University 7,735.70 6,737.80 7,972.40 9,356.70 7,918.30 0
Hoseo University 7,703.60 6,796.80 7,703.90 8,242.90 8,278 0
Sangmyung University 7,652.60 6,758.70 7,994.20 9,163 8,692 0
Yongin University 7,647.80 6,890.60 7,672 7,994 0 0
Inha University 7,646.40 6,674.40 7,917.30 8,239.40 8,397.40 10,550
Hansung University 7,633.70 6,548 0 8,726 8,530 0
Anyang University – 2nd Campus 7,622.10 6,672 0 0 8,450 0
Cheongju University 7,621.80 6,846.70 7,847.50 8,291.80 8,374.80 0
Kyungwoon University 7,586 6,060 7,810 7,996.60 8,120.50 0
Anyang University 7,555.80 6,679.50 7,722.10 8,450 8,450 0
Seoul Jangshin University 7,545.80 6,902.90 0 9,568 0 0
Sun Moon University 7,527.60 6,691.20 8,057.50 7,807.90 8,208.60 0
Seoul Women’s University 7,515 6,791.70 8,143.20 9,236.40 0 0
Suwon University 7,505.40 6,199.60 7,318.10 8,276.20 8,054.70 0
Pyeongtaek University 7,465.30 6,700 7,840 8,712 8,200 0
Hallym University 7,455.40 6,631.90 8,001 8,070 8,333.20 10,304
Dongduk Women’s University 7,387.30 6,026 7,721.70 8,721.40 0 0
Kangnam University 7,383.60 6,806 0 9,026.20 8,638 0
Yeungnam University 7,371.40 5,826 8,223.30 8,806.80 8,150 10,662
Far East University 7,363.50 6,439 7,642.30 7,933.10 8,092.10 0
Wonkwang University 7,333.70 6,046.40 7,655 7,597.40 8,052.30 9,736.40
Uduk University 7,328.50 6,430.60 7,988 8,428 7,988 0
University of Pusan 7,318.40 6,586 8,414.20 8,568 8,568 0
Yuwon University 7,313 6,300 7,880 7,880 7,880 0
Ulsan University 7,290.60 5,750 7,481.20 8,406.10 8,126.10 10,918
Chungwoon University 7,286.80 6,878.90 7,588 7,846.40 7,588 0
Kyonggi University 7,260.70 6,444.30 7,881.10 7,971.10 8,326 0
Kyungil University 7,250.90 5,657.30 7,660 8,023.80 7,660 0
Daejeon University 7,246.10 6,597.30 7,542.40 7,736.40 7,886 9,350
Jungwon University 7,216.40 6,178.70 7,724.30 7,398 7,742.10 0
Mokwon University 7,205.70 6,400 7,173.10 7,977.20 8,050 0
Daegu Haany University 7,192.20 5,730.30 7,499 7,384.50 7,776 9,260
Kanyang University – Second Campus 7,188.60 5,710 7,069.10 0 7,240 9,540
Hannam University 7,188.30 6,481 7,391.30 8,147.30 8,301 0
Sungkyul University 7,183.60 6,420 0 8,778 8,104 0
Hanshin University 7,181.50 6,828.60 7,802 7,802 8,191.90 0
Joongbu University 7,173.10 6,598.20 7,238.40 7,778.30 7,624.70 0
Keimyung University 7,161.60 5,988 7,880.70 8,548.80 8,238 9,850
Daejin University 7,154.30 6,146 7,538.60 8,118 8,118 0
Daegu Catholic University 7,147.70 5,859.20 7,827.30 8,563.40 7,953.10 9,610
Catholic Kwandong University 7,145 6,156.80 7,473.80 8,215.10 8,136.10 9,850
Cha’s College of Science 7,133.90 6,934 7,302.60 0 0 0
Handong Global University 7,126.40 6,616.50 7,748 0 7,748 0
Hankuk University of Foreign Studies 7,125.40 6,945.40 7,711 0 8,437 0
Nazareth University 7,111.70 6,613.30 8,049.50 7,966 0 0
Woosong University 7,103 6,924.20 7,252.70 7,438.90 7,166.60 0
Pai Chai University 7,098.50 6,447 7,287.20 7,991 7,991 0
Seoul Christian University 7,084.90 6,537.10 0 8,277.90 0 0
Duksung Women’s University 7,072.20 6,116 7,980.50 8,563.50 8,511.10 0
Korea Bible University 7,068.70 6,720 7,940 0 7,500 0
Sungkonghoe University 7,048 6,798.80 0 0 7,548.30 0
Kyonggi University – 2nd Campus 7,042.70 6,464 0 8,326 0 0
Flower Dongne University 7,042.50 6,618 7,796 0 0 0
Calvin University 7,039.80 6,825.30 0 8,112.50 0 0
Gimcheon University 6,990.80 6,502 7,119.60 7,272 7,272 0
Dongyang University 6,984.50 5,827.40 7,462 8,013.70 7,502 0
Jeonju University 6,971 6,204.90 7,259.70 7,532.50 7,890 0
Inje University 6,968.70 5,641.10 7,504.20 7,223 7,884.40 0
Kyungdong University – 4th Campus 6,964.70 6,411.70 7,848 7,994.80 7,936.70 0
Sangji University 6,962.20 6,186.90 7,329.10 7,330.60 7,878 9,654
Chosun University 6,938.10 5,799.80 7,447.80 7,251.40 7,678 10,680
Halla University 6,938 5,860 0 7,698 7,698 0
Hoseong University 6,929.10 5,956.30 7,245.10 7,522.80 7,079.90 0
Tongmyong University 6,924.20 5,708.40 7,336 7,611.30 7,738 0
Chongshin University 6,922.70 6,559.90 0 8,737 0 0
Catholic University of Seoul 6,909.40 6,122 7,456.70 8,562 8,284 0
Woosuk University 6,907.80 5,936.30 7,209.10 7,151.10 7,898 9,256
Myongji University – 2nd Campus 6,905 6,766.90 0 0 9,094 0
Seowon University 6,897.80 6,210.60 7,231.90 7,428 7,772 0
Korea Advanced Institute of Science and Technology 6,866 6,866 6,866 0 6,866 0
Keio University 6,852.70 6,218.90 8,800 8,060.30 0 0
Seoul Theological University 6,834.30 6,507.40 0 8,263.50 0 0
Semyung University 6,823.40 6,012 7,201.30 7,569 7,569 8,866
Kyungdong University 6,811.60 6,145.80 7,615 8,185.30 7,836 0
Daegu University 6,809.10 5,827.90 7,411.80 8,264.90 8,014 0
Dongseo University  6,793.80 5,802.90 7,584 7,315.30 7,584 0
Neurology 6,767 6,342.30 7,207 6,984.70 0 0
Donga University 6,752.30 5,752.40 6,803.60 7,492.20 7,736.60 9,734
Catholic University of Busan 6,750.70 5,914 6,972 0 7,600 0
HanYoung University – Seoul 6,750.30 6,581.40 0 8,248.60 0 0
Gyeongju University 6,704.50 6,028 6,713.10 8,104.50 0 0
Jesus University 6,693.10 5,114 6,954 0 0 0
Youngsan University 6,683.60 5,649 7,194 6,598 7,358 0
Gaya University (Gimhae) 6,683.10 5,939.40 7,196.90 0 0 0
Dongshin University 6,615.20 5,793.30 6,773.10 7,006.50 7,170 8,520
Presbyterian Theological University 6,615.20 5,750.50 0 8,344.50 0 0
Kosin University 6,606.70 5,796 6,937.50 7,430.60 0 9,410
Silla University 6,594.40 5,703 7,090 7,522.20 7,785 0
Geumgang University 6,564 6,564 0 0 6,564 0
Asia Union Theological University 6,556 6,556 0 0 0 0
Dong-Eui University 6,550.20 5,441.20 6,588 7,031.70 7,432 8,106
Honam Theological University 6,521.80 5,763.90 0 7,955 0 0
Gwangju University 6,516.10 6,066.90 6,977.60 7,005.40 6,966 0
Kyungsung University 6,507 5,444.20 7,101.90 7,363.30 7,492 0
Honam University 6,506.10 5,927.60 6,744 6,825.10 6,876 0
Nambu University 6,502.70 5,806.60 6,530.90 7,056 7,056 0
Hanryeo University 6,500.30 5,293 6,822.70 6,300 6,300 0
Chodang University 6,460.40 5,578.30 6,664 6,664 7,362.30 0
Mokpo Catholic University 6,450 5,628.40 6,812 0 0 0
Kyungnam University 6,440.20 5,656.80 6,482.60 7,474 7,500 0
Songwon University 6,416.40 5,847.40 6,714.60 6,760 6,900 0
International University of Korea 6,380.30 5,542 6,742.80 6,819.90 7,101.30 0
SeHan University 6,344.50 5,594.10 6,412.40 6,705.30 7,462.70 0
Youngsan University – 2nd Campus 6,335.50 5,432 7,024.50 7,123.30 7,358 0
Luther University 6,300 6,300 0 0 0 0
Konyang University 6,285.10 5,873.60 6,970 6,680 7,179.90 0
Gwangju Women’s University 6,271.90 5,577.40 6,794.20 6,424 0 0
Changshin University 6,262.50 5,499.40 6,656.50 6,976.10 7,212.30 0
Jeju National University 6,235.90 5,950.30 6,490.60 6,478.30 6,479.10 0
University instead 6,226.80 5,905 0 6,874.50 0 0
Hanil Presbyterian School 6,222.90 5,728.50 7,000 7,300 0 0
Ulsan Institute of Science and Technology 6,174.40 5,300 6,288 0 6,288 0
Busan ​​Foreign Language University 6,174.30 5,946.70 0 6,810 7,762 0
Catholic University – 3rd Campus 6,122 6,122 0 0 0 0
Methodist Theological University 6,100 6,100 0 0 0 0
Youngnam Theological University 6,065.80 6,065.80 0 0 0 0
Seoul National University 6,011.40 5,015.30 6,110.40 7,392.80 5,996 9,896.30
Baptist Theological Seminary 5,991.60 5,651.40 0 7,588.30 0 0
Kwangshin University 5,984.60 5,621.30 0 7,072 0 0
Daejeon Theological University 5,956 5,956 0 0 0 0
Busan Changshin University 5,826.30 5,826.30 0 0 0 0
Daejeon Catholic University 5,760 5,760 0 0 0 0
Pohang University of Science and Technology 5,580 0 5,580 0 5,580 0
Full Gospel General Theological Seminary 5,431.50 5,169.20 0 7,000 0 0
Seoul National University of Science and Technology 5,410.70 4,594.20 5,512.40 5,601.60 5,517.10 0
Incheon Catholic University 5,186 5,186 0 0 0 0
Suwon Catholic University 5,097 5,097 0 0 0 0
Korea National University of Arts 4,806.50 0 0 4,806.50 0 0
Incheon University 4,669.20 4,116 4,573.20 4,892.50 5,180 0
Korea Technical Education University 4,524 3,306 0 0 4,727.90 0
Hanbat National University 4,450.60 3,822.20 0 4,537.60 4,648.60 0
Kyungpook National University 4,395.40 3,568.20 4,511.20 4,686.30 4,662 7,521.20
Pusan ​​National University 4,368.30 3,439.80 4,596.40 4,736 4,728 10,100
Wonju National University – 2nd Campus 4,292.10 3,488 4,298 0 4,616 0
Chungnam National University 4,270 3,370.90 4,270.20 4,591.20 4,844 7,641.40
Chungbuk National University 4,267.70 3,510.90 4,351.20 4,452.70 4,595 7,477.60
Wangju University of Kangnung 4,253.30 3,488 4,300.30 5,099.50 4,616 7,966
Kangwon University – 2nd Campus 4,244.90 3,426 4,202 4,577.90 4,438 0
Chonbuk National University 4,238.80 3,322 4,321.90 4,677.70 4,596 7,880
Chonnam National University 4,166.20 3,419.50 4,303.70 4,572 4,440 6,038.60
Korea National Transportation University 4,106.40 3,719.90 4,136.50 4,437 4,238.10 0
Chonnam National University 4,065.70 3,438 4,100 4,572 4,404 0
Hankyung University 4,063 3,605 3,968 4,246 4,234.40 0
Kangwon University 4,052.20 3,426 4,256.10 4,578.60 4,438 5,758
Pukyong National University 4,041.70 3,409.50 4,110.10 4,264.70 4,358.50 0
Gyeongsang University 4,005.20 3,274.40 4,143 4,303.60 4,330 7,617.20
Suncheon University 3,947.50 3,306 4,119.50 4,258.30 4,325.10 0
Kunsan National University 3,919.90 3,320 3,910.30 4,166.10 4,241 0
Changwon National University 3,896.50 3,389.30 4,040.90 4,314.90 4,383 0
Mokpo University 3,894.20 3,442.90 4,098.30 4,148.30 4,244 0
Korea National Sport University 3,878.30 0 0 3,878.30 0 0
Kongju University 3,824.20 3,198 3,855.90 4,180.50 4,230 0
Cheju National University 3,782 3,225.90 4,011.60 4,244.40 4,345.60 5,602
Kumho University 3,771.40 3,400 3,536 0 3,792 0
Kyungnam University of Science and Technology 3,770.50 3,445.60 3,737.30 4,102 4,014.90 0
Andong National University 3,747.20 3,193 3,816.20 4,156.30 4,179.60 0
Korea Maritime University 3,738.60 3,284 4,132.30 3,994 3,823.70 0
Daegu Education University 3,604 3,604 3,604 3,604 0 0
Gwangju National University of Education 3,476.50 3,475.90 3,475.80 3,478.50 0 0
Jinju National University of Education 3,445 3,445.50 3,444.40 3,445 0 0
Princess Education University 3,424 3,424 3,424 3,424 0 0
Mokpo National Maritime University 3,409.40 0 0 0 3,409.40 0
Jeonju National University of Education 3,272 3,272 3,272 3,272 0 0
Cheongju National University of Education 3,230 3,230 0 0 0 0
Korea Traditional Culture University 3,209 2,713.10 3,563.50 3,355.50 3,425.60 0
Kyungin University of Education 3,189 3,189 0 0 0 0
Chuncheon National University of Education 3,185 3,185 3,185.20 3,184.80 0 0
Korea National University of Education 3,182.80 2,874 3,473.10 3,799.60 3,600 0
Seoul National University of Education 3,088 3,088 0 0 0 0
Pusan ​​National University of Education 3,024 3,024 3,024 3,024 0 0
Hanyang Cyber ​​University 2,781.10 2,777.70 0 2,766.20 2,804.80 0
Wonkwang Digital University 2,779 2,773.60 2,783.60 2,792.40 0 0
Sejong Cyber ​​University 2,777.70 2,777 2,880 2,785.10 2,770.20 0
Cyber ​​Hankuk University of Foreign Studies 2,770 2,770 0 0 0 0
Kyung Hee Cyber ​​University 2,754.10 2,752.60 0 0 2,773.30 0
Soongsil Cyber ​​University 2,751.20 2,747.80 0 0 2,758.20 0
Seoul Cyber ​​University 2,709.80 2,705.20 0 0 2,724.70 0
Digital Seoul Culture and Arts University 2,618.30 2,620.80 0 2,616.70 0 0
International Cyber ​​University 2,545.40 2,434 0 3,033.80 0 0
Kanyang Cyber ​​University 2,450 2,450 2,450 0 2,450 0
Hwashin Cyber ​​University 2,435.30 2,435.30 0 0 0 0
Global Cyber ​​University 2,430.10 2,431.40 0 2,426.10 0 0
Busan Digital University 2,417.50 2,416.40 0 0 2,520 0
Daegu Cyber ​​University 2,412.60 2,415.20 2,409.30 0 0 0
Seoul City University 2,390.70 2,044 2,409.50 2,919 2,701 0
Korea Cyber ​​University 2,184 2,185.50 0 0 2,181 0
Korea Open Cyber ​​University 2,120.60 2,120.60 2,120.70 0 0 0
Seoul Digital University 2,091.80 2,093.90 0 2,088.50 0 0
Gwangju Institute of Science and Technology 2,060 0 2,060 0 2,060 0
Youngsan Seon Hak University 2,000 2,000 0 0 0 0
Central Sunggak University 1,760 1,760 0 0 0 0
Korea National Open University 754.6 731.2 732 0 2,183.30 0
Gwangju Catholic University 0 0 0 0 0 0
Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology 0 0 0 0 0 0
Jeongseok University 0 0 0 0 0 0

Thông thường mức học phí của các chuyên ngành Nhân văn và Khoa học Xã hội là thấp nhất. Học phí chuyên ngành Khoa học tự nhiên thấp thứ 2. Học phí 2 chuyên ngành Kỹ thuật và Y học là cao nhất. Nhìn vào bảng thống kê học phí đại học trên đây thì: Mức học phí từ khoảng 7.000.000 won/năm đến trên 9.000.000 won/năm là mức học phí cao. Từ 5.000.000 won đến trên 7.000.000 won là trung bình. Từ 5.000.000/năm trở xuống là mức học phí thấp. Bảng học phí các trường đại học ở Hàn Quốc trên đây là lấy mức học phí đại học ở Hàn Quốc áp dụng cho năm 2021.

Trước khi quyết định chọn một trường đại học nào đó thì bạn hãy xem mức học phí trung bình của trường đó, sau đó xem chi tiết mức học phí chuyên ngành mà mình định theo học, bởi mỗi chuyên ngành có một mức học phí khác nhau.

* Để được tư vấn thêm về du học Hàn bạn hãy gọi các số sau hoặc add Zalo và nhắn tin

  CTY DU HỌC KNET – KOREA.NET.VN - KNET.EDU.VN

  + Địa chỉ Trụ sở công ty ở Hà Nội: Tầng 7 toà nhà BTN Green Group, 94 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN ( cách bến xe Mỹ Đình 700m)

  + Địa chỉ văn phòng Tp. HCM : số 1 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình (tòa nhà Sovilaco)

  + Địa chỉ văn phòng Cần Thơ : 40 đường B30 KDC 91b, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

  TƯ VẤN KHU VỰC MIỀN BẮC - HÀ NỘI

  Phương Đông: 0904 888 512 (Zalo)

  Em Trang: 0976 694 081 (Zalo)

  Miss Ngọc: 0969 928 123 (Zalo)

  Huyền Trang: 0979 228 662 (Zalo)

  Mỹ Hạnh: 0356 668 828 (Zalo)

  Dương Ngoan: 0985 202 860 (Zalo)

  Mr Khoa: 0987 328 753 (Zalo)

  Mr Hải: 0934 563 885 (Zalo)

  Mr Đức: 0976 878 528 (Zalo)

  Mr Vinh: 0904 999 886 (Zalo)

  TƯ VẤN KHU VỰC MIỀN NAM - TP. HCM

  Vũ Lộc: 0902 060 439 (Zalo)

  Quốc Hùng: 0918 905 193 (Zalo)

  Đan Mi: 0914 474 648 (Zalo)

  Vi Vi: 0362 892 032 (Zalo)

  TƯ VẤN KHU VỰC MIỀN TÂY - CẦN THƠ

  Anh Vũ: 0933 873 797 (Zalo)

  korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

   • Care Tận Tâm

    Chào bạn Thái Sơn.
    Du học sinh học tiếng ở 1 trường, Xong nộp hồ sơ đăng ký chuyên ngành của một trường khác được bạn nhé !
    Miễn là hồ sơ hợp lệ, đủ đk để đăng ký trường mục tiêu ạ.
    Còn câu hỏi gì thêm, Bạn liên hệ với phòng tuyển sinh của trung tâm tư vấn Du học KNET để được tư vấn thêm thông tin nhé !
    Thân ái.

    • Chào bạn, Học ngành diễn suất hoặc ca sỹ hoặc nghệ thuật nói chung thì ngoài đam mê ra bạn cần có năng khiếu nữa.
     Một số trường trung tâm du học KNET gợi ý về đào tạo ngành này như:

     Đại học Hanyang (Hanyang University)
     Đại học Chung Ang (Chung Ang University)
     Đại học Kyung Hee (Kyung Hee University)
     Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (Korea National University of Arts)
     hoặc ngoài seoul như:
     Đại học Chungwoon (Chungwoon University) Chungnam, Hàn Quốc
     Học viện Nghệ thuật Seoul (Seoul Institute of the Arts) Gyeonggi-do, Hàn Quốc
     Đây đều là những trường có thứ hạng tốt, có danh tiếng tại Hàn quốc.
     Điều kiện tài chính tốt + học lực tốt sẽ phù hợp với các trường trên em nhé.
     Còn câu hỏi nào khác thì em có thể để lại ở đây hoặc liên hệ trực tiếp với phòng tư vấn – tuyển sinh của trung tâm du học KNET để được trao đổi chi tiết hơn nhé !

  1. Nguyễn Ngọc Anh Thy

   ad ơi cho mik hỏi nếu mik học xong tốt nghiệp thì mik ik qua đó học thì trường Korea National Open University học phí cho ngành KHXH và Nhân văn là bao nhiếu
   và chi phí KTX bao nhiêu 1 tháng ạ????

  2. CHo e hỏi là nếu e muốn học chuyên nghành ẩm thực thì nên chọn trường nào. Và với mức phí trung bình ạ. Khu vực seoul, incheon hoặc taeku ạ

  3. Ad ơi ! Cho e hỏi muốn học chuyên ngành về thời trang thì hongik và ehwa là bao nhiêu vậy ạ ? Cách apply vào trường như thế nào v ạ ? Có khó không ạ. Cho e xin chính sách học bổng với ạ

   • Ngành thời trang thì 2 trường này gần ngang nhau, nhưng vào Hongik thì ok hơn , vì trường ehwa học chuyên ngành chỉ có toàn nữ thôi chán lắm. apply qua cty du học Knet – lh 0904888512 (gọi ko nghe nt zalo số này bạn nhé)

  4. Ad ơi cho em xin nguồn học phí của trường Korea trên trang web chính thức của trường được không ạ? Em tìm không thấy nhưng muốn xem chi tiết học phí các ngành. Em cảm ơn Ad nhiều.

  5. Cho em hỏi là những cột có mức học phí là 0 thì là môn đó được học miễn phí hay trường không có khoa đó ạ? Và cho em hỏi luôn nếu vào một ngành nào đó của một trường thì em phải nộp cả tiền học phí trung bình của trường và tiền học theo ngành của em, hay chỉ cần nộp tiền học theo ngành của em thôi ạ? Cảm ơn ạ.

   • Chào Linh! Mức học phí 0 có cả trường không có khoa đó em nhé. Nếu em được thư mới của trường thì em đóng theo quy định học phí, kí túc xá như trong thư mời em nhé. Thông thường sẽ là 1 phần học phí và kí túc xá, khi có invoice sẽ đóng nốt số còn lại nhé. Cảm ơn em!

   • ad ơi cho e hỏi ạ…trường ĐH Kyungdong có học phí chuyên ngành là bao nhiêu ạ e thấy trong bảng mức phí thấp hơn nhiều so với mức của trường !!