Các ngành học tốt nhất của các trường đại học tại Hàn Quốc

Mỗi năm Hội đồng giáo dục đại học Hàn Quốc [한국대학교육협의회(대교협)] lại công bố kết quả đánh giá các trường đại học có đào tạo các ngành học liên quan đến Công nghiệp tốt nhất. Mỗi năm sẽ lấy các lĩnh vực khác nhau và chọn ra những trường có chuyên ngành học tốt nhất trong các trường có các ngành học liên quan. Cụ thể như bảng đánh giá dưới.

Những trường có ngành học tốt nhất trong các trường ở Hàn 2018

Tên trường Khoa/ngành học
Lĩnh vực môi trường (환경 분야)
Đại học Konkuk (건국대) Khoa kỹ thuật xã hội và môi trường (사회환경공학부)
Đại học Kyungnam (경남대) Kỹ thuật năng lượng môi trường (환경에너지공학과)
Korea University Sejong Campus Kỹ thuật hệ thống môi trường (환경시스템공학과)
Kwangwoon University Kỹ thuật môi trường (환경공학과)
Dong-Eui University Chuyên ngành kỹ thuật môi trường (환경공학전공)
Seoul National University of Science and Technology Chuyên ngành kỹ thuật môi trường(환경공학과 환경공학전공
Chonbuk National University Khoa Xây dựng và Môi trường / Tài nguyên và Năng lượng (토목/환경/자원·에너지공학부 환경공학전공)
Changwon National University Khoa kỹ thuật hóa học dân dụng & môi trường Theo dõi năng lượng an toàn môi trường (토목환경화공융합공학부 환경안전에너지트랙)
Chungnam National University Kỹ thuật môi trường (환경공학과)
Lĩnh vực năng lượng (에너지 분야)
Dongshin University Năng lượng tái tạo (신재생에너지전공)
Lĩnh vực dược phẩm sinh học (바이오의약 분야)
Hanyang University Công nghệ sinh học (생명공학과)
Kangwon National University Khoa hội tụ y sinh (의생명융합학부)
Konyang University Công nghệ sinh học dược phẩm (제약생명공학과)
Daegu University Công nghệ sinh học (생명공학과)
Dong-Eui University Kỹ thuật y sinh (의생명공학전공)
Pai Chai University Khoa khoa học y sinh (생물의약학과)
Yeungnam University Khoa Công nghệ sinh học (생명공학과)
Inha University Khoa Công nghệ sinh học (생명공학과)
Chung Ang University Khoa Công nghệ sinh học hệ thống (시스템생명공학과)
Lĩnh vực thiết bị y sinh (바이오의료기기 분야)
Konyang University Kỹ thuật y tế (의공학부)

Yonsei University (Campus Wonju)

Kỹ thuật y tế (의공학부)
Lĩnh vực quảng cáo (광고 분야)
Keimyung University Quảng cáo & Quan hệ công chúng (광고홍보학전공)
Dongseo University Quảng cáo PR (광고PR전공)
Silla University Quảng cáo & Quan hệ công chúng (광고홍보학과)

Xem thêm 2 bản công bố xếp hạng đánh giá các trường đại học ở Hàn Quốc được xếp hạng các ngành học tốt nhất trong năm 2017 và 2016 phía dưới (bản gốc của Hội đồng giáo dục Hàn Quốc).

<’17 산업 분야별 최우수대학>

(대학명 가나다순)

산업 분야    
소프트웨어 가천대, 건국대, 경남대, 경성대, 경일대, 광주대, 동서대, 동의대, 서강대, 선문대, 숙명여대, 숭실대, 우석대, 중앙대, 한림대, 한양대 (16개교 선정/55개교 참여)
전자반도체 강원대, 경남대, 국민대, 군산대, 서강대, 성균관대, 순천향대, 숭실대, 충북대, 한양대, 호남대                          (11개교 선정/38개교 참여)
정보통신 광운대, 동국대, 동서대, 동신대, 동의대, 중앙대 (6개교 선정/33개교 참여)
정유석유화학 강원대, 건국대, 숭실대, 영남대, 인하대, 전북대, 충북대, 한양대

(8개교 선정/25개교 참여)

화장품 강원대, 단국대, 중부대                       (3개교 선정/ 9개교 참여)

<산업 분야별 교육과정 운영 우수사례>

(대학명 가나다순)

분야 교육과정 운영 주요 내용
소프트웨어 ∙ (동서대 컴퓨터공학부) 산업체 수요를 반영한 현장밀착형 융·복합교육과정 및 비교과연계 교육과정 운영

 (중앙대 컴퓨터공학부) 산업체 특강 및 취업 연계형 교육과정 등 산학 연계 교육과정 운영 강화, 프로젝트 중심의 전공교육 확대를 통한 실무중심 업무역량 개발

전자반도체  (서강대 전자공학전공) 산업체 요구에 의한 트랙별 이수 교과목 지정 및 산업 현장 연계 실무 교육 강화 및 학생 주도형 창의 설계 활동 활성화

 (성균관대 반도체시스템공학과) 반도체 산업 분야의 첨단기술과 창조적 사고력 배양을 위한 교육을 통해 산업체 현장 적응 능력을 겸비한 글로벌 전문 인력 양성

정보통신 ∙ (광운대 전자통신공학전공) 산업계 요구를 반영한 이론․설계 교과목의 균형적 구성, 산업현장 친화형 실험 실습, 설계 환경 구축 등 ICT 실무 전문인력 양성을 위한 교육과정 운영

∙ (동신대 정보통신공학과) 협약기업 수요를 반영한 맞춤형 교육과정 개편 및 비교과프로그램 운영으로 현장실무중심의 취업연계형 교육과정 운영

정유석유화학 (건국대 화학공학과) 산업계에서 요구하는 화학공학 전공 교육과정의 개편과 철저한 운영 및 문제해결 능력과 창의력을 가진 인재 양성을 위한 비교과 전공활동 프로그램, 실험실습 중심의 교육 프로그램 운영

 (충북대 화학공학과) 산업체 전문가의 진단을 통해 정유석유화학 공정모사 프로그래밍 도입 및 산업체 멘토와 함께하는 캡스톤 설계로 창의적 문제해결능력 배양

화장품 ∙ (강원대 생약자원개발학과) 산업체 요구를 반영한 교육과정과 실용화 중점 캡스톤디자인, 비교과 활용 현장실무 역량강화, 기업맞춤형 현장실습 운영

∙ (단국대 화학과) 화학 교과를 기반으로 한 바이오 관련 심화 교육 과정을 확대 시행하고 화장품 관련 산업체로의 현장 실습 및 캡스톤 디자인 등의 종합 설계 과목을 통해 화장품 분야에 최적화된 인력 양성

<’16년 산업 분야별 최우수대학>

(가나다순)

산업 분야    
건축(시공) 강원대, 건국대, 경남대, 경일대, 경희대, 광운대, 군산대, 동명대, 동서대, 동아대, 동의대, 아주대, 영남대, 전남대, 제주대, 중부대, 중앙대, 충남대, 한국교통대, 한양대                   < 20개교 선정/47개교 참여>
토목 건국대, 군산대, 동신대, 동의대, 부산대, 선문대, 세종대, 원광대, 전북대, 청운대, 한국해양대                     <11개교 선정/40개교 참여>
기계 가천대, 건국대, 경남대, 경일대, 공주대, 군산대, 부산대, 선문대, 전남대, 중앙대, 충북대, 한밭대, 한양대           <13개교 선정/49개교 참여>
자동차 강릉원주대, 경일대, 국민대, 군산대, 서울과학기술대, 우석대

<6개교 선정/19개교 참여>

조선해양 동명대, 인하대, 조선대, 창원대

<4개교 선정/11개교 참여>      

 

<산업 분야별 교육과정 운영 우수사례>

대학명 교육과정 운영 사례
광운대

(건축(시공))

산학자문위원회와의 소통으로 캡스톤설계의 양방향 산학협력 교육 프로그램 구축 및 ICT연계형 교과과정을 통한 창의적 문제해결능력 배양
동신대

(토목)

전공교과와 비교과 프로그램 포함 교육과정 편성에서 운영까지 산업계가 직접 참여하는 현장 맞춤-취업연계형 교육과정 운영
한밭대

(기계)

산업계 요구를 반영한 전공 교육 종합설계 능력 강화, 전공심화 학습 동아리 활성화를 통한 전공 심화 교육 운영 및 산업인력양성교육 프로그램 구축
경일대

(자동차)

기계공학기반 IT융합 커리큘럼과 IT공학기반 기계공학 융합 커리큘럼을 기반으로 스마트자동차 및 IT융합 자동차부품산업에 특화된 전문 인력 양성
창원대

(조선해양)

산업시스템공학과 조선해양공학 기반의 융합 복수 전공 이수체계 구축 및 산업 현장 연계 실무 교육·학생 주도형 창의 활동 활성화

 

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.