Số lượng sinh viên ở các trường Đại Học của Hàn Quốc

Bảng số lượng sinh viên ở từng trường Đại Học của Hàn Quốc

TTS Tên trường Tỉnh/thành phố Số sinh viên
1 ICT Polytechnic University Gyeonggi 311
2 Gaya University Gyeongnam 2,718
3 Gachon University Gyeonggi 20,737
4 Catholic Kwandong University Gangwon 9,332
5 Catholic University Gyeonggi 10,881
6 Catholic Sangji University Kyungbuk 1,975
7 Methodist Theological University Seoul 1,576
8 Kangnam University Gyeonggi 7,325
9 Kang Dong University Chungbuk 4,027
10 Youngdong University, Gangneung Gangwon 3,008
11 Wonju University of Gangneung Gangwon 8,685
12 Kangwon Tourist University Gangwon 1,351
13 Kangwon University Gangwon 23,947
14 Kangwon National University Gangwon 894
15 Reformed Graduate University Seoul 134
16 Geoje University Gyeongnam 1,566
17 Konkuk University Seoul 28,663
18 Gunsin Graduate University Daejeon 148
19 Konyang University Chungnam 8,593
20 Gyeonggi Science and Technology University Gyeonggi 4,483
21 Kyonggi University Gyeonggi 16,377
22 Kyungnam University of Science and Technology Gyeongnam 5,606
23 Kyungnam University Gyeongnam 13,489
24 Gyeongnam Provincial University Geochang University Gyeongnam 889
25 Namhae University Gyeongnam 848
26 Kyungnam Information University Busan 6,853
27 Kyungdong University Gangwon 7,240
28 Kyungmin University Gyeonggi 4,661
29 Kyungbok University Gyeonggi 6,350
30 Kyungpook National University of Science Kyungbuk 1,902
31 Kyungpook National University Dae-gu 30,296
32 Gyeongbuk Provincial University Kyungbuk 857
33 Kyungpook National Health University Kyungbuk 1,300
34 Kyungbuk College Kyungbuk 2,562
35 Gyeongsang University Gyeongnam 17,261
36 Kyungsung University Busan 13,468
37 KyungAn Graduate School of Theology Kyungbuk 73
38 Kyungwoon University Kyungbuk 5,066
39 Kyungin University of Education Incheon 4,246
40 Kyungin Women’s University Incheon 4,894
41 Kyungil University Kyungbuk 7,373
42 Gyeongju University Kyungbuk 2,326
43 Police College Chungnam 0
44 Kyunghee University Seoul 33,327
45 Keimyung University Dae-gu 24,537
46 Keimyung Culture University Dae-gu 5,179
47 Contractual Theology Graduate School Gyeonggi 72
48 Kaywon University of Arts Gyeonggi 2,856
49 Goguryeo University Jeonnam 2,131
50 Korea University Seoul 37,308
51 Korea Cyber ​​University Seoul 9,671
52 Kosin University Busan 5,064
53 Air Force Academy Chungbuk 0
54 Gongju National University of Education Chungnam 2,024
55 Kongju University Chungnam 16,672
56 Union of Science and Technology Graduate School Daejeon 1,235
57 Guangshin University Gwangju 949
58 Gwangyang Health University Jeonnam 1,520
59 Kwangwoon University Seoul 9,807
60 Catholic University of Guangzhou Jeonnam 106
61 Gwangju Institute of Science and Technology Gwangju 1,922
62 Gwangju Education University Gwangju 2,190
63 Gwangju University Gwangju 7,747
64 Gwangju Health University Gwangju 3,968
65 Gwangju Women’s University Gwangju 4,114
66 Gumi University Kyungbuk 5,695
67 Salvation Army Graduate School Gyeonggi 41
68 National Army Nursing Academy Daejeon 0
69 National Cancer Center International Cancer Graduate School Gyeonggi 66
70 Kookmin University Seoul 18,182
71 National Defense University Chungnam 0
72 International Graduate School of Brain Education Chungnam 267
73 International University Gyeonggi 4,289
74 International Law School Gyeonggi 88
75 International Cyber ​​University Gyeonggi 2,764
76 Graduate School of International Theology Seoul 303
77 International English Graduate School Seoul 82
78 International Arts University Seoul 0
79 Gunsan Nursing University Jeonbuk 1,112
80 Kunsan National University Jeonbuk 8,296
81 Gunju University Jeonbuk 1,918
82 Far Eastern University Chungbuk 4,293
83 Global Cyber ​​University Chungnam 2,133
84 Geumgang University Chungnam 548
85 Kumho Institute of Technology Kyungbuk 7,131
86 Christian Nursing University Gwangju 637
87 Kimcheon University Kyungbuk 3,758
88 Kimpo University Gyeonggi 3,331
89 Gimhae University Gyeongnam 1,378
90 Flower University Chungbuk 536
91 Nazareth University Chungnam 5,861
92 Nambu University Gwangju 3,396
93 Namseoul University Chungnam 10,310
94 Nonghyup University Gyeonggi 523
95 Yongin graduate school Gyeonggi 72
96 Dankook University Gyeonggi 27,070
97 Daekyung University Kyungbuk 4,276
98 Catholic University of Daegu Kyungbuk 15,341
99 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology Dae-gu 911
100 Daegu National University of Technology Dae-gu 1,879
101 Daegu Science University Dae-gu 4,352
102 Daegu Education University Dae-gu 2,718
103 Daegu University Kyungbuk 20,572
104 Daegu Health University Dae-gu 6,858
105 Daegu Cyber ​​University Kyungbuk 4,382
106 Daegu University of Arts Kyungbuk 1,432
107 Daegu Foreign Language University Kyungbuk 334
108 University of Daegu Han Kyungbuk 7,499
109 Daedeok University Daejeon 4,266
110 Daedong University Busan 1,590
111 Daelim University Gyeonggi 6,517
112 University instead Kyungbuk 493
113 Daewon University Chungbuk 2,667
114 Catholic University of Daejeon Sejong 116
115 Daejeon Science and Technology University Daejeon 4,696
116 Daejeon University Daejeon 10,612
117 Daejeon Health University Daejeon 5,901
118 Daejeon Theological University Daejeon 282
119 Daejin University Gyeonggi 8,202
120 Korea Theological School Graduate School Gyeonggi 327
121 Duksung Women’s University Seoul 6,284
122 Donggang University Gwangju 3,350
123 Dongguk University Seoul 26,027
124 Dongnam Medical University Gyeonggi 4,892
125 Dongduk Women’s University Seoul 7,397
126 Dongmyung University Busan 8,709
127 Graduate School of Oriental Culture Seoul 223
128 Dongbu University Busan 2,381
129 Dongseo University Busan 11,432
130 Dongseoul University Gyeonggi 5,715
131 Dongshin University Jeonnam 7,627
132 Dong-A University Busan 21,959
133 Donga Broadcasting University of Arts Gyeonggi 3,056
134 Donga Health University Jeonnam 2,006
135 Dongyang University Kyungbuk 4,585
136 Dongyang Mirae University Seoul 5,950
137 Dongwon Science and Technology University Gyeongnam 2,088
138 Dongwon University Gyeonggi 3,841
139 Dong Eui University Busan 5,465
140 Dong Eui University Busan 16,555
141 Dongju University Busan 3,472
142 Doowon Institute of Technology Gyeonggi 5,982
143 Digital Seoul Culture and Art University Seoul 3,813
144 Luther University Gyeonggi 449
145 Masan University Gyeongnam 5,875
146 Myongji University Seoul 16,153
147 Myongji College Seoul 6,986
148 Mokwon University Daejeon 9,185
149 Mokpo Catholic University Jeonnam 570
150 Mokpo National University of Science Jeonnam 2,504
151 Mokpo University Jeonnam 8,513
152 Mokpo Maritime University Jeonnam 2,748
153 Mungyeong University Kyungbuk 864
154 Pai Jae University Daejeon 9,896
155 BaeHwa Women’s University Seoul 3,130
156 Baekseok University Chungnam 14,788
157 Baekseok Culture University Chungnam 5,873
158 Baekje University of Arts Jeonbuk 1,754
159 Berea International Graduate School Seoul 87
160 Pukyong National University Busan 19,611
161 Catholic University of Busan Busan 4,209
162 Busan Gyeongsang University Busan 3,087
163 Busan Science and Technology University Busan 4,357
164 Busan National University of Education Busan 2,546
165 Pusan ​​University Busan 29,618
166 Busan Digital University Busan 2,412
167 Busan Women’s University Busan 3,056
168 Busan Arts University Busan 862
169 Pusan ​​University of Foreign Studies Busan 9,538
170 Busan Jinshin University Gyeongnam 512
171 Bucheon University Gyeonggi 7,669
172 Samgyuk University Seoul 6,006
173 Samsuk Health University Seoul 1,356
174 Sangmyung University Seoul 14,952
175 Sangji University Gangwon 7,620
176 Yongseo University Gangwon 2,854
177 Sogang University Seoul 11,174
178 Seokyeong University Seoul 7,190
179 Seonam University Jeonbuk 1,758
180 Seorabol University Kyungbuk 872
181 Seo Young University Gwangju 5,094
182 Seoul National University of Science and Technology Seoul 12,407
183 Seoul National University of Science and Technology Seoul 368
184 Seoul National University of Education Seoul 2,996
185 Seoul Christian University Seoul 761
186 Seoul National University Seoul 28,630
187 Seoul Digital University Seoul 10,833
188 Seoul Media Graduate School Seoul 104
189 Seoul Venture University Seoul 256
190 Seoul Buddhism Graduate School Seoul 172
191 Seoul Cyber ​​University Seoul 11,143
192 Seoul National University of Social Welfare Seoul 96
193 Seoul Bible Theology Graduate School Seoul 86
194 University of Seoul Seoul 11,793
195 Seoul Theological University Gyeonggi 3,170
196 Seoul Women’s Nursing University Seoul 966
197 Seoul Women’s University Seoul 8,058
198 Seoul Arts University Gyeonggi 3,136
199 Seoul Foreign Language Graduate School Seoul 155
200 Seoul Jangshin University Gyeonggi 852
201 Catholic Hanyoung University Seoul 1,090
202 Seowon University Chungbuk 7,493
203 Seoil University Seoul 6.524
204 Seojung University Gyeonggi 4,488
205 Seoha University Jeonbuk 1,247
206 Sunlin University Kyungbuk 2,606
207 Sunmoon University Chungnam 10,054
208 Seocho University Graduate School Gyeonggi 75
209 SungHyun University Gyeonggi 6,054
210 Sungkonghoe University Seoul 2,516
211 Sungkyunkwan University Seoul 26,654
212 Seongdeok University Kyungbuk 1,364
213 Seongsan Hyo graduate school Incheon 236
214 Bible Baptist Graduate School Gyeonggi 49
215 Sungshin Women’s University Seoul 10,445
216 Sekyeong University Gangwon 941
217 Semyung University Chungbuk 8,347
218 Sejong University Seoul 13,968
219 Sehwan University Chungnam 4,261
220 Songgok University Gangwon 751
221 Songwon University Gwangju 2,587
222 Song Ho University Gangwon 1,007
223 SuSeong University Dae-gu 3,715
224 Catholic University of Suwon Gyeonggi 197
225 Suwon Science University Gyeonggi 6,214
226 Suwon University Gyeonggi 10,917
227 Suwon Women’s University Gyeonggi 4,466
228 Sookmyung Women’s University Seoul 12,820
229 Full Gospel Graduate University Seoul 146
230 Full Gospel General Theological Seminary Chungbuk 345
231 Sunchon National University Jeonnam 8,341
232 Suncheon Cheil University Jeonnam 2,576
233 Soonchunhyang University Chungnam 11,771
234 Soongsil university Seoul 15,399
235 Soongsil Cyber ​​University Seoul 5,239
236 Sungwon Women’s University Seoul 3,509
237 Nerve University Gyeonggi 815
238 Shingou University Gyeonggi 6,761
239 Silla University Busan 10,544
240 Shinsung University Chungnam 4,025
241 Shin Ansan University Gyeonggi 4,371
242 Shinhan University Gyeonggi 6,047
243 Graduate School of Practical Theology Gyeonggi 57
244 Asia Union Theological University Gyeonggi 1,479
245 Ajou University Gyeonggi 14,042
246 AJU Automotive University Chungnam 1,004
247 Andong Science University Kyungbuk 2,813
248 Andong University Kyungbuk 7,057
249 Ansan University Gyeonggi 4,557
250 Anyang University Gyeonggi 5,336
251 Ezra Bible Graduate School Gyeonggi 60
252 Yeoju University Gyeonggi 5,585
253 Yonsei University Gyeonggi 5,943
254 Yonsei University Seoul 39,152
255 Yeonam College of Technology Gyeongnam 1,241
256 Yeonam University Chungnam 1,079
257 Yeungnam University Kyungbuk 25,124
258 Youngnam Theological University Kyungbuk 701
259 Youngnam University of Foreign Studies Kyungbuk 799
260 Yeungnam University of Science and Technology Dae-gu 5,980
261 Youngsan University Gyeongnam 7,293
262 Youngsan University Jeonnam 38
263 Youngjin College Dae-gu 7,799
264 Yonsei University Graduate School Seoul 124
265 Jesus University Jeonbuk 575
266 Yewon Arts University Jeonbuk 1,182
267 Osan University Gyeonggi 4,823
268 Graduate School of Psychology Seoul 97
269 Yongin University Gyeonggi 7,183
270 Yongin Songdam University Gyeonggi 3,980
271 Woosuk University Jeonbuk 8,462
272 Woosong University Daejeon 9,836
273 Woosong Information College Daejeon 4,870
274 Ulsan Institute of Science and Technology Ulsan 4,475
275 Ulsan Science University Ulsan 4,733
276 University of Ulsan Ulsan 14,544
277 Woongji Seem University Gyeonggi 1,758
278 Wonkwang University Jeonbuk 17,286
279 Wonkwang Health College Jeonbuk 4,718
280 Won Buddhism Graduate School Jeonbuk 62
281 Westminster Theological Seminary Gyeonggi 401
282 U-Duk University Kyungbuk 3,485
283 Yuwon University Chungbuk 3,792
284 Yuhan University Gyeonggi 4,892
285 Military Academy Seoul 0
286 Eulji University Daejeon 5,348
287 Ewha Women University Seoul 21,552
288 Induk University Seoul 6,314
289 Inje University Gyeongnam 11,407
290 Catholic University of Incheon Incheon 879
291 Incheon National University Incheon 13,822
292 Incheon Talented University Incheon 3,789
293 Inha Technical College Incheon 6,616
294 Inha University Incheon 20,613
295 Presbyterian Theological University Seoul 2,244
296 Chang An University Gyeonggi 6,041
297 Jeonnam Science University Jeonnam 3,985
298 Chonnam National University Gwangju 24,944
299 Jeonnam Provincial University Jeonnam 1,513
300 Jeonbuk Science University Jeonbuk 1,647
301 Chonbuk National University Jeonbuk 22,932
302 Jeonju University of Education Jeonbuk 1,468
303 Jeonju University Jeonbuk 1,903
304 Jeonju University Jeonbuk 12,460
305 Jeonju Vision University Jeonbuk 3,494
306 Geneva Theological Seminary Gyeonggi 0
307 Jeju Tourism University Jeju 2,300
308 Jeju International University Jeju 1,764
309 Cheju National University Jeju 12,421
310 Jeju Halla University Jeju 4,951
311 Chosun Nursing University Gwangju 806
312 Chosun University Gwangju 22,282
313 Chosun University of Science and Technology Gwangju 3,511
314 Ji’an graduate school Incheon 60
315 Chubu University Chungnam 9,717
316 Chung-ang University Seoul 28,873
317 Chung Sang University Gyeonggi 273
318 Graduate School of Central Theology Gyeonggi 244
319 Choongwon University Chungbuk 3,610
320 Jinju National University of Education Gyeongnam 1,769
321 Jinju Health University Gyeongnam 2,877
322 Cha University of Science Gyeonggi 2,695
323 Changshin University Gyeongnam 1,583
324 Changwon University Gyeongnam 10,088
325 Changwon Munsung University Gyeongnam 3,617
326 Chungkang Cultural Industries University Gyeonggi 3,709
327 Cheongam University Jeonnam 2,834
328 Chungwoon University Chungnam 6,957
329 Cheongju National University of Education Chungbuk 1,703
330 Cheongju University Chungbuk 12,559
331 Chodang University Jeonnam 3,412
332 Chongshin University Seoul 4,119
333 Chugye University of Arts Seoul 1,390
334 Chuncheon National University of Education Gangwon 1,837
335 Chunhae Health University Ulsan 2,635
336 Chungnam National University Daejeon 24,200
337 Chungnam Provincial University Chungnam 1,104
338 Chungbuk National University Chungbuk 17,884
339 Chungbuk Provincial University Chungbuk 963
340 Chungbuk National Health Science University Chungbuk 2,775
341 Chungcheong University Chungbuk 4,837
342 Healing Counseling Graduate School Seoul 191
343 Baptist Theological Seminary Daejeon 2,406
344 Calvin University Gyeonggi 715
345 Kei University Seoul 1,604
346 Pyeongtaek University Gyeonggi 4,645
347 Pohang University of Science and Technology Kyungbuk 3,238
348 Pohang University Kyungbuk 2,224
349 Hankyong University Gyeonggi 6,507
350 Korea Development Institute International Policy Graduate University Sejong 754
351 Korea Golf University Gangwon 453
352 Korea Advanced Institute of Science and Technology Daejeon 10,633
353 Korea Tourism University Gyeonggi 2,025
354 Korea National University of Education Chungbuk 5,709
355 Korea National Transportation University Chungbuk 9,302
356 International University of Korea Gyeongnam 6,682
357 Korea Institute of Technology Education Chungnam 4,871
358 Korea Agricultural and Fisheries University Jeonbuk 1,180
359 Korea Broadcasting and Telecommunications University Seoul 125,385
360 Korea Welfare University Gyeonggi 596
361 Korea Welfare Cyber ​​University Kyungbuk 1,675
362 Korea Institute of Industrial Technology Gyeonggi 8,108
363 Korea Counseling Graduate School Seoul 199
364 Korea Seongseo University Seoul 1,222
365 Korea Lift University Gyeongnam 592
366 Korea Open Cyber ​​University Seoul 4,003
367 Korea University of Photography Sejong 3,445
368 Korea National University of Arts Seoul 2,583
369 Hankuk University of Foreign Studies Seoul 19,131
370 KEPCO Graduate School of International Atomic Energy Ulsan 105
371 Korea Traditional Culture University Chungnam 676
372 Korea Sports University Seoul 3,047
373 Korea Polytech I University Seoul Gangseo Campus Seoul 608
374 Korea Polytech I University Seoul Water purification Campus Seoul 1,484
375 Korea Polytech I University Seongnam Campus Gyeonggi 1,027
376 Korea Polytech I University Jeju Campus Jeju 17
377 Korea Polytec II University Anseong Campus Gyeonggi 545
378 Korea Polytechnology University Incheon Campus Incheon 2,360
379 Korea Polytechnic University Gangneung Campus Gangwon 97
380 Korea Polytechnic Ⅲ Graduate School Main Campus Gangwon 39
381 Korea Polytechnic University Chuncheon Campus Gangwon 386
382 Korea Polytechnic University Daejeon Campus Daejeon 1,076
383 Korea Polytechnic University Asan Campus Chungnam 553
384 Korea Polytechnic University Cheongju Campus Chungbuk 803
385 Korea Polytechnic University, Hongseong Campus Chungnam 272
386 Korea Polytechnic University Gwangju Campus Gwangju 808
387 Korea Polytechnic University Gimje Campus Jeonbuk 547
388 Korea Polytechnic University Ⅴ Mokpo Campus Jeonnam 289
389 Korea Polytechnic University Iksan Campus Jeonbuk 100
390 Korea Polytechnic University Gumi Campus Kyungbuk 607
391 Korea Polytechnic University Daegu Campus Dae-gu 1,069
392 Korea Polytechnic University University Youngju Campus Kyungbuk 44
393 Korea Polytechnic University Busan Campus Busan 1,042
394 Korea Polytechnic University University Ulsan Campus Ulsan 881
395 Korea Polytechnic University University Changwon Campus Gyeongnam 1,477
396 Korea Polytechnic University Chungnam 377
397 Korea Polytechnic Textile Fashion College Dae-gu 379
398 Korea Polytech Specialized Aviation Campus Gyeongnam 566
399 Korea Aviation University Gyeonggi 4,616
400 Korea Maritime University Busan 7,840
401 Hannam University Daejeon 13,290
402 Handong University Kyungbuk 4,359
403 Halla University Gangwon 4,120
404 Hallye University Jeonnam 721
405 Hanlim International Graduate School Seoul 193
406 Hallym University Gangwon 9,001
407 Hallym University Gangwon 3,315
408 Graduate School of International Studies on Korean Peninsula Seoul 56
409 Hanbat National University Daejeon 8,965
410 Hanseo University Chungnam 7,903
411 Hansung University Seoul 7,454
412 Han Sang University Gyeonggi 3,664
413 Hanshin University Gyeonggi 5,761
414 Hanyang University Seoul 33,065
415 Hanyang Women’s University Seoul 6,726
416 HanYoung University Jeonnam 1,386
417 Hanil University Jeonbuk 1,217
418 HanJung University Gangwon 1,145
419 Joint Theological Studies Graduate School Gyeonggi 304
420 Naval Academy Gyeongnam 0
421 Cooperative university Gyeonggi 4,894
422 Hyejeon University Chungnam 3,126
423 Honam University Gwangju 8,000
424 Honam Theological University Gwangju 986
425 Hosan University Kyungbuk 2,001
426 Hoseo University Chungnam 13,785
427 Houwon University Jeonbuk 5,782
428 Hongik University Seoul 21,953
429 Hwasin Cyber ​​University Busan 1,210
430 Torch Trinity Theology Graduate School Seoul 445

Khi tìm hiểu về trường đại học ở Hàn Quốc mà bạn dự định sang du học thì bạn cũng nên chú ý tới: Số lượng sinh viên ở trường đại học mình quan tâm. Tổng số lượng sinh viên ở một trường đại học sẽ cho bạn biết: Trường đó lớn hay nhỏ, trường đó có uy tín hay không và cuối cùng là trường đó được nhiều sinh viên yêu thích hay không.

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.