Danh sách tất cả các trường Đại học ở Tỉnh/TP của Hàn Quốc

Muốn biết chi tất cả các trường đại học ở các Thành phố/ tỉnh thành của Hàn Quốc thì hãy xem ở các bảng phía dưới:

các trường Đại học ở TP/Tỉnh của Hàn Quốc

các trường Đại học ở TP/Tỉnh của Hàn Quốc

Danh sách tất cả các trường Đại học ở Seoul Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Web trường
1 Trường công lập Seoul National University of Science and Technology – SeoulTech http://en.seoultech.ac.kr
2 Korea National Sport University http://www.knsu.ac.kr
3 Seoul National University http://en.snu.ac.kr
4 Seoul National University of Education http://www.snue.ac.kr
5 University of Seoul http://www.uos.ac.kr
6 Trường dân lập The Catholic University of Korea Songeui Medical Campus http://songeui.catholic.ac.kr
7 KOREA CHRISTIAN UNIVERSITY http://eng.kcu.ac.kr
8 Sejong University http://eng.sejong.ac.kr
9 HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES http://www.hufs.ac.kr
10 CHUNG-ANG UNIVERSITY http://neweng.cau.ac.kr/
11 The Catholic University of Korea Songsim Global Campus http://songsin.catholic.ac.kr
12 Chongshin University http://www.chongshin.ac.kr
13 Korean Bible University http://www.bible.ac.kr
14 Chugye University for the Arts https://www.chugye.ac.kr
15 Dongduk Women’s University https://www.dongduk.ac.kr/
16 Dongguk University http://www.dongguk.edu
17 DUKSUNG WOMEN’S UNIVERSITY http://www.duksung.ac.kr
18 Ewha Womans University http://www.ewha.ac.kr
19 Hansung University http://www.hansung.ac.kr
20 Hanyang University http://www.hanyang.ac.kr
21 Hongik University http://en.hongik.ac.kr
22 HanYoungTheological University http://www.hytu.ac.kr
23 Korea University http://www.korea.ac.kr
24 KONKUK UNIVERSITY http://www.konkuk.ac.kr
25 Kookmin University https://english.kookmin.ac.kr
26 Kwangwoon University https://www.kw.ac.kr
27 KYONGGI UNIVERSITY SEOUL CAMPUS http://www.kyonggi.ac.kr
28 Myongji University social science campus http://www.mju.ac.kr
29 Methodist Theological University http://www.mtu.ac.kr
30 Kyung Hee University http://www.khu.ac.kr
31 Presbyterian University & Theological Seminary http://www.puts.ac.kr
32 Seoul Christian University http://www.scu.ac.kr
33 Sungkonghoe University http://eng.skhu.ac.kr
34 Sungkyunkwan University http://www.skku.edu
35 SEOKYEONG UNIVERSITY https://eng.skuniv.ac.kr
36 Sogang University http://www.sogang.ac.kr
37 Sookmyung Women’s University http://e.sookmyung.ac.kr
38 Soongsil University http://eng.ssu.ac.kr
39 Sungshin women’s university http://www.sungshin.ac.kr
40 Seoul Women’s University http://www.swu.ac.kr
41 Sahmyook University http://www.syu.ac.kr
42 Yonsei University http://www.yonsei.ac.kr
43 SANGMYUNG UNIVERSITY https://www.smu.ac.kr

Danh sách các trường Đại học ở thành phố Busan Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY http://www.pknu.ac.kr
2 Busan National University of Education http://eng.bnue.ac.kr
3 Pusan National University http://english.pusan.ac.kr
4 Korea Maritime and Ocean University http://www.kmou.ac.kr
5 Trường dân lập SILLA UNIVERSITY http://en.silla.ac.kr
6 TongMyong University http://english.tu.ac.kr
7 Kyungsung University https://cms1.ks.ac.kr
8 DONGSEO UNIVERSITY http://uni.dongseo.ac.kr
9 Busan University Of Foreign Studies http://www.bufs.ac.kr
10 CATHOLIC UNIVERSITY OF PUSAN https://eng.cup.ac.kr
11 Dong-eui University http://eng.deu.ac.kr
12 Dong-A University http://english.donga.ac.kr
13 Inje University Pusan Campus http://www.inje.ac.kr
14 KOSIN UNIVERSITY http://www.kosin.edu
15 YOUNGSAN UNIVERSITY BUSAN CAMPUS http://www.ysu.ac.kr

Danh sách các trường Đại học ở thành phố Incheon Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công GYEONGIN NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION http://sub.ginue.ac.kr
2 Incheon National University http://www.inu.ac.kr
3 Trường dân lập Anyang University Ganghwa Campus http://www.anyang.ac.kr
4 Incheon Catholic University http://iccu.ac.kr/default.php
5 INHA UNIVERSITY http://www.inha.ac.kr
6 Incheon Catholic University Songdo Campus http://art.iccu.ac.kr

Danh sách các trường Đại học ở thành phố Gwangju Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập Gwangju National University of Education http://eng.gnue.ac.kr
2 Gwangju Institute of Science and Technology https://www.gist.ac.kr
3 Chonnam National University http://global.jnu.ac.kr
4 Trường dân lập Chosun University http://eng.chosun.ac.kr
5 Kwangju Women’s University http://eng.kwu.ac.kr
6 NAMBU UNIVERSITY http://global.nambu.ac.kr
7 GWANGJU UNIVERSITY http://www.gwangju.ac.kr
8 Honam Unversity https://www.honam.ac.kr
9 Honam Theological University & Seminary http://en.htus.ac.kr
10 KWANGSHIN UNIVERSITY http://www.kwangshin.ac.kr
11 SONGWON UNIVERSITY http://www.songwon.ac.kr

Danh sách các trường Đại học ở thành phố Daejeon/Sejong Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập Chungnam National University http://plus.cnu.ac.kr
2 Hanbat National University http://new.hanbat.ac.kr
3 Trường dân lập DAEJEON THEOLOGICAL UNIVERSITY https://www.daejeon.ac.kr
4 DAEJEON CATHOLIC UNIVERSITY http://www.dcatholic.ac.kr
5 DAEJEON UNIVERSITY http://www.dju.ac.kr
6 Eulji University http://eulji.ac.kr
7 Hannam University http://int.hnu.kr
8 Hongik University Sejong Campus http://en.hongik.ac.kr
9 KONYANG UNIVERSITY DAEJEON MEDICAL CAMPUS http://www.konyang.ac.kr
10 Korea Baptist Theological University/Seminary http://eng.kbtus.ac.kr
11 Korea University Sejong Campus http://www.korea.ac.kr
12 MOKWON UNIVERSITY http://www.mokwon.ac.kr
13 PAICHAI UNIVERSITY http://www.pcu.ac.kr
14 woosong University http://english.wsu.ac.kr

Danh sách các trường Đại học ở thành phố Ulsan Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập Ulsan National Institute of Science and Technology https://www.unist.ac.kr
2 Trường dân lập UNIVERSITY OF ULSAN http://en.ulsan.ac.kr

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập GYEONGIN NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION GYEONGGI CAMPUS http://sub.ginue.ac.kr
2 Hankyong National University http://www.hknu.ac.kr
3 Trường dân lập Ajou University http://www.ajou.ac.kr
4 Anyang University http://www.anyang.ac.kr
5 Asian Center for Theological Studies and Mission http://www.acts.ac.kr
6 Calvin University https://calvin.ac.kr
7 CHA University http://en.cha.ac.kr
8 CHUNG-ANG UNIVERSITY ANSEONG CAMPUS https://neweng.cau.ac.kr
9 DAEJIN UNIVERSITY http://www.daejin.ac.kr
10 DANKOOK UNIVERSITY http://www.dankook.ac.kr
11 Eulji University Seongnam Campus http://eulji.ac.kr
12 Gachon University http://www.gachon.ac.kr
13 HANSEI UNIVERSITY http://www.hansei.ac.kr
14 HANSHIN UNIVERSITY https://www.hs.ac.kr
15 Hanyang University ERICA CAMPUS http://www.hanyang.ac.kr
16 HYUPSUNG UNIVERSITY https://www.uhs.ac.kr
17 Joong-Ang Sangha University https://www.sangha.ac.kr
18 KANGNAM University http://el.kangnam.ac.kr
19 KOREA AEROSPACE UNIVERSITY http://www.kau.ac.kr
20 KOREA POLYTECHNIC UNIVERSITY http://www.kpu.ac.kr
21 KYONGGI UNIVERSITY http://www.kyonggi.ac.kr
22 Kyungdong University Medical Campus http://global.kduniv.ac.kr
23 LUTHER UNIVERSITY http://www.ltu.ac.kr
24 Myongji University natural science campus http://www.mju.ac.kr
25 PYEONGTAEK UNIVERSITY http://english.ptu.ac.kr
26 SEOUL JANGSIN UNIVERSITY http://www.sjs.ac.kr
27 Seoul Theological University http://www.stu.ac.kr
28 Shin gyeong University http://www.sgu.ac.kr
29 SHIN HAN UNIVERSITY http://en.shinhan.ac.kr
30 SHINHAN UNIVERSITY 2nd CAMPUS http://en.shinhan.ac.kr
31 SUNGKYUL UNIVERSITY https://en.sungkyul.ac.kr
32 SUWON CATHOLIC UNIVERSITY http://suwoncatholic.ac.kr
33 Catholic University of Korea http://www.catholic.ac.kr
34 UNIVERSITY OF SUWON http://en.suwon.ac.kr
35 yewon arts university yangju campus http://www.yewon.ac.kr
36 Yong In University http://language.yongin.ac.kr

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh Gangwon Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập Kangwon National University Samcheok Campus http://foreign.kangwon.ac.kr
2 Chuncheon National University of Education https://www.cnue.ac.kr
3 Kangwon National University http://www.kangwon.ac.kr
4 Gangneung-Wonju National University https://www.gwnu.ac.kr
5 Gangneung-Wonju National University Wonju Campus http://www.gwnu.ac.kr
6 Trường dân lập Hallym University https://english.hallym.ac.kr
7 Catholic Kwandong University http://www.cku.ac.kr
8 Halla University http://www.halla.ac.kr
9 HANZHONG UNIVERSITY http://www.hanzhong.ac.kr
10 Kyungdong University http://global.kduniv.ac.kr
11 Kyungdong University Global Campus http://global.kduniv.ac.kr
12 Kyungdong University Metropol Campus http://global.kduniv.ac.kr
13 SANGJI UNIVERSITY https://www.sangji.ac.kr
14 YONSEI UNIVERSITY WONJU CAMPUS http://www.yonsei.ac.kr

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh Chungcheongbuk Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập chongju national university of education http://cje.ac.kr
2 Chungbuk National University http://www.chungbuk.ac.kr
3 Korea National University of Education http://en.knue.ac.kr
4 Korea National University of Transportation http://genglish.ut.ac.kr
5 Trường dân lập KONKUK UNIVERSITY GLOCAL CAMPUS https://www.kku.ac.kr
6 JUNGWON UNIVERSITY http://eng.jwu.ac.kr
7 Cheongju University http://cju.ac.kr
8 FAR EAST UNIVERSITY http://www.feu.ac.kr
9 Kkottongnae University http://eng.kkot.ac.kr
10 SEMYUNG UNIVERSITY http://www.semyung.ac.kr
11 SEOWON UNIVERSITY http://www.seowon.ac.kr
12 YOUNGDONG UNIVERSITY http://ydueng.youngdong.ac.kr

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh ChungcheongNam Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập GONGJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION http://gjue.ac.kr
2 Kongju National University http://english.kongju.ac.kr
3 Trường dân lập SEONAM UNIVERSITY ASAN CAMPUS
4 HOSEO University http://hoseo.ac.kr
5 Korea Nazarene University https://cms.kornu.ac.kr
6 SEHAN UNIVERSITY DANGJIN CAMPUS http://www.sehan.ac.kr
7 Namseoul University http://nsu.ac.kr
8 BAEKSEOK UNIVERSITY http://www.bu.ac.kr
9 CHUNGWOON UNIVERSITY http://home.chungwoon.ac.kr
10 SUNMOON UNIVERSITY http://www.sunmoon.ac.kr/intro/
11 JOONGBU UNIVERSITY http://web.joongbu.ac.kr
12 DANKOOK UNIVERSITY CHEONAN CAMPUS http://www.dankook.ac.kr
13 GEUMGANG UNIVERSITY https://www.ggu.ac.kr
14 Hanseo University http://www.hanseo.ac.kr
15 KONYANG UNIVERSITY https://www.konyang.ac.kr
16 Korea University of Technology and Education https://www.koreatech.ac.kr
17 Soonchunhyang University https://homepage.sch.ac.kr
18 SANGMYUNG UNIVERSITY CHEONAN CAMPUS https://www.smuc.ac.kr

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh GyeongsangBuk Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập CATHOLIC UNIVERSITY OF DAEGU http://global.cu.ac.kr
2 DONGGUK UNIVERSITY GYEONGJU CAMPUS https://web.dongguk.ac.kr
3 Daeshin University http://www.daeshin.ac.kr
4 DAEGU ARTS UNIVERSITY http://www.dgau.ac.kr
5 Daegu Haany University http://english.dhu.ac.kr
6 Daegu University of Foreign Studies http://english.dhu.ac.kr
7 GIMCHEON UNIVERSITY http://www.gimcheon.ac.kr
8 Gyeongju University http://eng.gu.ac.kr
9 Kyungwoon University http://www.ikw.ac.kr
10 KAYA UNIVERSITY GORYEONG CAMPUS http://www.kaya.ac.kr
11 KYUNGIL UNIVERSITY http://eng.kiu.ac.kr
12 Pohang University of Science and Technology http://www.postech.ac.kr
13 DONGYANG UNIVERSITY http://ww2.publishchanger.com
14 Uiduk University http://www.uu.ac.kr
15 Youngnam Theological University and Seminary http://www.ytus.ac.kr
16 Yeungnam University http://www.yu.ac.kr
17 Daegu University https://eng.daegu.ac.kr
18 Handong Global University https://www.handong.edu

Danh sách các trường đại học ở Tỉnh JeollaBuk

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập KUNSAN NATIONAL UNIVERSITY http://en.kunsan.ac.kr
2 Chonbuk National University http://jbnu.ac.kr
3 JEONJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION http://eng.jnue.kr
4 Trường dân lập WOOSUK UNIVERSITY https://www.woosuk.ac.kr
5 Hanil University  and Presbyterian Theologycal Seminary http://www.hanil.ac.kr
6 howon university https://www.howon.ac.kr
7 Jesus University https://www.jesus.ac.kr
8 Jeonju University http://www.jj.ac.kr
9 SEONAM UNIVERSITY http://www.seonam.ac.kr
10 Wonkwang University http://eng.wku.ac.kr
11 yewon arts university http://www.yewon.ac.kr

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh jeollaNam Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập Mokpo National University http://mokpo.ac.kr
2 Mokpo National Maritime University http://www.mmu.ac.kr
3 SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY http://eng.sunchon.ac.kr
4 Chonnam National University Yeosu Campus http://global.jnu.ac.kr
5 Trường dân lập SEHAN UNIVERSITY http://www.sehan.ac.kr
6 CHODANG UNIVERSITY http://en.cdu.ac.kr
7 DONGSHIN UNIVERSITY https://www.dsu.ac.kr
8 Gwangju Catholic University http://www.gjcatholic.ac.kr
9 Hallyo University http://www.hanlyo.ac.kr
10 Mokpo Catholic University http://www.mcu.ac.kr
11 Youngsan University of Seon studies www.youngsan.ac.kr

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh GyeongsangNam Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 trường công lập Gyeongnam National University of science and Technology http://www1.gntech.ac.kr
2 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY http://eng.gnu.ac.kr
3 Chinju National Uinversity of Education http://www.cue.ac.kr
4 Changwon National University http://eng.changwon.ac.kr
5 Trường dân lập CHANGSHIN UNIVERSITY http://eng.cs.ac.kr
6 INTERNATIONAL UNIVERSITY OF KOREA http://www.iuk.ac.kr
7 Busan Presbyterian University http://www.bpu.ac.kr
8 Inje University http://www.inje.ac.kr
9 KAYA UNIVERSITY http://www.kaya.ac.kr
10 kyungnam university http://ipsi.kyungnam.ac.kr
11 YOUNGSAN UNIVERSITY http://www.ysu.ac.kr

Danh sách các trường Đại học tại tỉnh đảo Jeju Hàn Quốc

STT Thể loại Tên trường Website trường
1 Trường công lập Jeju National University http://www.jejunu.ac.kr
2 Trường dân lập Jeju International University http://www.jeju.ac.kr

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.