Bảng học phí tất cả các trường đại học ở Hàn Quốc

Học phí của từng trường đại học ở Hàn Quốc là một thông tin rất cần thiết đối với những bạn du học sinh muốn đi du học ở Hàn Quốc

Bảng học phí dưới đây cung cấp cho các bạn biết mức học phí của các trường đại học tại Hàn Quốc hiện nay:

+ Các giá trị học phí nhân với 1000. Ví dụ: Học phí của Kaya University gi 5,496 thì bằng 5,496 * 1000 = 5,496,000 Won/năm.

Tên trường

Học phí trung bình

Nhân văn và Khoa học Xã hội

Khoa học tự nhiên

Nghệ thuật và giáo dục

Kỹ         thuật

Y học

– Kaya University 5,496 5,496 0 0 0 0
– Kaya University (Gimhae) 6,627 5,934 7,187 0 0 0
– Gachon University 8,209 7,113 8,241 9,16 9,076  . 8,914
– Catholic Kwandong University 6,975 6,157 7,681 8,217 8,137 9,850
– Catholic University 6,907 6,122 7,453 8,562 8,284 0
– Catholic University – 2nd Campus 8,089 0 8,089 0 0 0
– Catholic University – 3rd Campus 6,122 6,122 0 0 0 0
– Methodist Theological University 5,994 5,994 0 0 0 0
– Kangnam University 7,414 6,806 0 9,221 9,122 0
– Wonju University 4,215 3,488 4,296 5,042 4,616 7,966
– Wonju National University : 2nd Campus 4,388 3,488 4,298 5,397 4,616 0
– Kangwon University 4,050 3,426 4,250 4,575 4,438 5,758
– Kangwon University: 2nd Campus 4,242 3,426 4,202 4,581 4,438 0
– Konkuk University 8,132 6,782 8,106 9,101 9,273 10,180
– Konkuk University (Local) 7,796 6,700 7,958 9,037 8,983 0
– Konyang University 6,267 5,912 6,735 6,680 7,151 0
– Kanyang University – 2nd Campus 7,185 5,736 7,081 0 7,244 9,546
– Kanye Cyber University 2,450 2,450 0 0 0 0
– Kyonggi University 7,293 6,446 7,849 7,969 8,326 0
– Kyonggi University – 2nd Campus 6,865 6,452 0 8,326 0 0
– Kyungnam University of Science and Technology 3,772 3,432 3,763 4,119 3,993 0
– Kyungnam University 6,399 5,644 6,481 7,482 7,500 0
– Kyungdong University 6,480 5,636 7,260 7,360 6,973 0
– Kyungdong University – Second Campus 7,318 6,820 7,660 8,344 7,866 0
– Kyungdong University: 3rd Campus 8,494 0 8,494 0 0 0
– Kyungdong University: 4th Campus 6,850 6,353 0 7,860 7,860 0
– Kyungpook National University 4,308… 3,580… 4,486… 4,705… 4,676.. 5,331
– Gyeongsang University 3,925 3,266 4,129 4,416 4,330 5,864
– Kyungsung University 6,474 5,484 7,002 7,340 7,498 0
– Kyungwoon University 7,477 6,060 7,931 8,012 7,960 0
– Kyungin University of Education 3,189 3,189 0 0 0 0
– Kyungil University 7,107 5,621 7,660 8,095 7,660 0
– Gyeongju University 6,724 6,150 7,589 8,363 8,112 0
– Kyunghee University 7,664 6,384 8,112 8,459 8,580 9,909
– Kyung Hee Cyber University 2,772 2,771 0 0 2,787 0
– Keimyung University 7,141 5,995 7,874 8,555 8,244 9,856
– Korea University 8,200 7,151 8,612 8,928 9,680 12,414
– Korea University (Sejong) 8,102 7,120 8,758 8,402 9,680 0
– Korea Cyber University 2,177 2,172 0 0 2,198 0
– Kosin University 6,591 5,798 6,981 7,454 0 9,410
– Gongju National University of Education 3,424 3,424 3,424 3,424 0 0
– Kongju National University 3,829 3,214 3,856 4,171 4,230 0
– Kwangshin University 5,998 5,627 0 7,152 0 0
– Kwangwoon University 7,804 6,867 7,509 7,514 8,542 0
– Catholic University of Guangzhou 0 0 0 0 0 0
– Gwangju Institute of Science and Technology 2,060 0 2,060 0 2,060 0
– Gwangju National University of Education 3,477 3,476 3,478 3,476 0 0
– Gwangju University 6,476 6,016 6,972 7,005 6,970 0
– Gwangju Women’s University 6,259 5,568 6,772 6,424 0 0
– Kookmin University 7,802 6,814 7,879 8,984 8,648 0
– International Cyber University 2,564 2,431 0 3,028 0 0
– Kunsan National University 3,916 3,327 3,928 4,180 4,249 0
– Christ University 6,498 6,310 0 8,078 0 0
– Far Eastern University 7,303 6,421 7,643 7,939 8,108 0
– Global Cyber University 2,439 2,444 0 2,417 0 0
– Geumgang University 6,564 6,564 0 0 0 0
– Kumho University 3,770 3,406 3,542 0 3,798 0
– Kimcheon University 6,956 6,520 7,098 7,272 7,272 0
– Flower University 7,011 6,618 7,796 0 0 0
– Nazareth University 7,125 6,651 8,009 8,012 0 0
– Nambu University 6,486 5,763 6,499 7,056 7,056 0
– Namseoul University 7,820 7,114 9,042 8,521 8,384 0
– Dankook University 8,005 6,925 8,521 9,105 8,922 0
– Dankook University: 2nd Campus 8,116 6,771 8,721 8,496 8,848 10,342
– Catholic University of Daegu 7,077 5,812 7,799 8,582 7,960 9,610
– Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology 0 0 0 0 0 0
– Daegu Education University 3,604 3,604 3,604 3,604 0 0
– Daegu University 6,807 5,787 7,423 8,232 8,014 0
– Daegu Cyber University 2,414 2,413 2,408 0 2,464 0
– Daegu University of Arts 8,205 0 0 8,205 0 0
– Daegu Foreign Language University 5,226 5,226 0 0 0 0
– Daegu Han University 7,128 5,711 7,485 7,670 7,776 9,260
– University instead 6,328 5,910 0 7,216 0 0
– Catholic University of Daejeon 5,760 5,760 0 0 0 0
– Daejeon University 7,208 6,570 7,521 7,688 7,930 9,350
– Daejeon Theological University 5,956 5,956 0 0 0 0
– Daejin University 7,161 6,146 7,484 8,118 8,118 0
– Duksung Women’s University 6,973 6,038 7,867 8,454 8,370 0
– Dongguk University 7,936 6,938 8,384 8,769 9,160 0
– Dongguk University (Gyeongju) 7,758 6,938 8,189 8,776 9,136 9,784
– Dongduk Women’s University 7,363 6,026 7,715 8,720 0 0
– Dongmyung University 6,835 5,649 7,336 7,607 7,738 0
– Dongseo University 6,753 5,826 7,584 7,315 7,584 0
– Dongshin University 6,557 5,768 6,769 7,025 7,170 8,520
– Dong-A University 6,699 5,743 6,776 7,418 7,744 9,734
– Dongyang University 6,677 5,648 7,464 7,478 7,384 0
– Dong Eui University 6,462 5,462 6,597 7,018 7,454 8,128
– Digital Seoul Culture and Art University 2,620 2,608 2,700 2,629 2,617 0
– Luther University 6,300 6,300 0 0 0 0
– Myongji University 9,108 0 8,240 9,421 9,182 0
– Myongji University – 2nd Campus 6,770 6,770 0 0 0 0
– Mokwon University 7,201 6,400 7,159 7,965 8,050 0
– Mokpo Catholic University 6,452 5,643 6,812 0 0 0
– Mokpo National University 3,892 3,447 4,087 4,151 4,244 0
– Mokpo Maritime University 3,466 0 0 0 3,466 0
– Pai Jae University 7,091 6,461 7,275 8,028 8,028 0
– Baekseok University 7,664 6,960 8,360 8,980 0 0
– Pukyong National University 4,043 3,406 4,109 4,263 4,357 0
– Catholic University of Busan 6,732 5,909 6,972 0 7,600 0
– Busan National University of Education 3,024 3,024 3,024 3,024 0 0
– Pusan National University 4,238 3,435 4,416 4,736 4,728 0
– Busan Digital University 2,420 2,420 0 0 0 0
– Pusan University of Foreign Studies 5,995 5,803 6,656 6,811 7,773 0
– Busan Jinshin University 5,832 5,832 0 0 0 0
– Cyber Hankuk University of Foreign Studies 2,764 2,764 0 0 0 0
– Sahmyook University 7,746 6,862 7,980 8,763 8,270 0
– Sangmyung University 7,685 6,747 8,076 9,236 8,692 0
– Sangmyung University (Cheonan) 8,023 6,764 8,124 8,547 8,424 0
– Sangji University 6,928 6,182 7,294 7,339 7,878 9,654
– Sogang University 7,937 7,223 8,436 0 9,386 0
– Seokyeong University 7,749 6,646 7,700 8,659 8,360 0
– Seonam University 6,943 5,530 7,256 6,452 7,200 9,900
– Seonam University – 2nd Campus 6,097 5,530 6,896 6,601 7,182 0
– Seoul National University of Science and Technology 5,399 4,540 5,540 5,619 5,516 0
– Seoul National University of Education 3,088 3,088 0 0 0 0
– Seoul Christian University 7,115 6,551 0 8,279 0 0
– Seoul National University 5,964 4,976 6,148 7,446 6,040 9,893
– Seoul Digital University 2,100 2,101 0 2,098 0 0
– Seoul Cyber University 2,708 2,707 0 2,646 2,733 0
– University of Seoul 2,390 2,044 2,409 2,919 2,701 0
– Seoul Theological University 6,794 6,508 0 8,274 0 0
– Seoul Women’s University 7,502 6,790 8,139 9,234 0 0
– Seoul Jangshin University 7,615 6,836 0 9,760 0 0
– Seowon University 6,898 6,266 7,232 7,590 7,873 0
– Sunmoon University 7,423 6,690 7,976 7,784 8,234 0
– Sungjong University 7,183 6,442 0 8,801 8,132 0
– Sungkonghoe University 7,049 6,807 0 0 7,678 0
– Sungkyunkwan University 8,336 7,529 8,688 8,844 9,114 11,338
– Sungshin Women’s University 7,704 6,757 8,004 9, 409 0 0
– Semyung University 6,787 6,020 7,237 7,576 7,576 8,876
– Sejong University 7,790 6,220 7,406 8,477 8,550 0
– Sejong Cyber University 2,776 2,773 0 2,791 2,789 0
– SeHan University 6,173 5,322 6,406 6,709 6,628 0
– SeHan University – 2nd Campus 6,261 5,539 0 6,825 6,946 0
– Songwon University 6,210 5,689 6,682 6,528 6,403 0
– Catholic University of Suwon 5,097 5,097 0 0 0 0
– Suwon University 7,444 6,210 7,328 8,278 8.066 0
– Sookmyung Women’s University 7,864 7,050 8,703 9,680 0 0
– Full Gospel General Theological Seminary 5,404 5,246 0 7,200 0 0
– Suncheon University 3,940 3,306 4,118 4,259 4,308 0
– Soonchunhyang University 7,723 7,010 7,840 7,885 8,294 10,040
– Soongsil university 7,897 6,993 7,895 8,287 8,822 0
– Soongsil Cyber University 2,764 2,762 0 2,779 2,767 0
– Nerve University 6.586 6,326 7,199 6,337 0 0
– Silla University 6,530 5,715 7,094 7,552 7,785 0
– Shinhan University 9.075 7,500 9,100 0 9,700 0
– Shinhan University – 2nd Campus 8,245 7,165 8,991 9,600 9,231 0
– Asia Union Theological University 6,556 6,556 0 0 0 0
– Ajou University 8,195 6,934 8,317 0 8,852 11,240
– Andong University 3,741 3,193 3,811 4,155 4,180 0
– Anyang University 7,531 6,733 7,703 8,261 8,518 0
– Anyang University – 2nd Campus 7,622 6,726 0 0 8,518 0
– Yonsei University 8,798 8,074 9,189 9,506 9,289 12,104
– Yonsei University (Wonju) 8,358 7,409 8,344 0 9,324 12,104
– Open Cyber University 2,131 2,131 2,131 0 0 0
– Yeungnam University 7,301 5840 8,216 8,826 8,168 10,686
– Youngnam Theological University 5,964 5,964 0 0 0 0
– Youngdong University 7,299 6,300 7,880 7,880 7,880 0
– Youngsan University 6,445 5,546 7,194 6,598 7,358 0
– Youngsan University: 2nd Campus 6,271 5,432 7,054 7,088 0 0
– Youngsan Seon Hak University 2,000 2,000 0 0 0 0
– Jesus University 6,693 5,114 6,954 0 0 0
– Yewon Arts University 7,475 5,952 0 7,863 0 0
– Yewon Arts University: 2nd Campus 8,124 0 0 8,124 0 0
– Yongin University 7,644 6,888 7,672 8,001 0 0
– Woosuk University 6,852 5,899 7,184 7,177 7,935 9,211
– Woosong University 7,070 6,798 7,369 7,346 7,220 0
– Ulsan University of Science and Technology 6,175 5,328 6,318 0 6,318 0
– University of Ulsan 7,286 5,762 7,485 8,421 8,139 10,936
– Wonkwang University 7,194 6,028 7,618 7,644 8.077 9,736
– Wangkwang Digital University 2,771 2,763 2,784 2,774 0 0
– Uduk University 7,347 6,401 7,988 8,428 7,988 0
– Eulji University 9,078 0 8,686 0 0 10,321
– Eulji University – Second Campus 8,403 7,803 8,554 0 0 0
– Ewha Women University 8,453 7,339 9,056 9,948 9,368 0
– Inje University 6,854 5,654 7,397 7,459 8,048 0
– Inje University – 2nd Campus 8,542 0 6,925 0 0 9,934
– Incheon Catholic University 5,186 5,186 0 0 0 0
– Incheon Catholic University – 2nd Campus 7,790 0 8,000 7,760 0 0
– Incheon National University 4,756 4,188 4,654 4,977 5,274 0
– Inha University 7,594 6,717 7,869 8,271 8,398 0
– Presbyterian Theological University 6,615 5,751 0 8,345 0 0
– Chonnam National University 4,116 3,420 4,273 4,528 4,440 5,957
– Chonnam National University – Second Campus 4,056 3,438 4,100 4,572 4,404 0
– Chonbuk National University 4,113 3,324 4,272 4,685 4,598 4,852
– Jeonju University of Education 3,272 3,272 3,272 3,272 0 0
– Jeonju University 6,959 6,193 7,251 7,572 7,890 0
– Jeongseok University 0 0 0 0 0 0
– Jeju International University 6,383 6,082 6,642 6,642 6,642 0
– Cheju National University 3,782 3,225 4,010 4,247 4,348 5,602
– Chosun University 6,776 5,795 7,123 7,233 7,678 10,342
– Chubu University 7,159 6,604 7,102 7,814 7,684 0
– Chung-Ang University 7,855 6,812 8,433 8,882 9,036 10,992
– Chung-Ang University – Second Campus 8,478 6,812 7,938 8,940 9,036 0
– Central Sangha University 1,740 1,740 0 0 0 0
– Choongwon University 7,112 6,117 7,711 7,484 7,585 0
– Jinju National University of Education 3,445 3,445 3,446 3,445 0 0
– Cha University of Science 7,148 6,934 7,315 0 0 0
– Changshin University 6,250 5,480 6,615 7,014 7,120 0
– Changwon University 3,901 3,388 4,041 4,315 4,383 0
– Chungwoon University 7,316 6,909 7,664 7,934 7,664 0
– Cheongju National University of Education 3,230 3,230 0 0 0 0
– Cheongju University 7,597 6,885 7,841 8,297 8,391 0
– Chodang University 6,400 5,558 6,664 6,664 7,081 0
– Chongshin University 6,961 6,555 0 8,721 0 0
– Chugye University of Arts 8,387 6,592 0 8,906 0 0
– Chuncheon National University of Education 3,188 3,187 3,187 3,188 0 0
– Chungnam National University 4,154 3,349 4,201 4,593 4,844 5,616
– Chungbuk National University 4,227 3,512 4,344 4,477 4,592 7,181
– Baptist Theological Seminary 5,967 5,652 0 7,588 0 0
– Calvin University 6,956 6,732 0 8,035 0 0
– Pyeongtaek University 7,413 6,710 7,852 8,728 0 0
– Pohang University of Science and Technology 6,124 0 6,124 0 6,124 0
– Hankyung University 4,087 3,605 3,968 4,180 4,292 0
– Korea Advanced Institute of Science and Technology 6,866 6,866 6,866 0 6,866 0
– Korea National University of Education 3,187 2,874 3,474 3,801 3,600 0
– Korea National Transportation University 4,108 3,714 4,043 4,399 4,253 0
– Korea International University 6,329 5,578 6,606 6,856 7,092 0
– Korea Institute of Technology Education 4,536 3,322 0 0 4,750 0
– Korea Broadcasting University 683 710 541 0 2,214 0
– Korea Industrial Technology University 9,011 7,911 0 9,130 9,130 0
– Korea Bible University 7,063 6,663 7,865 0 7,865 0
– Korea National University of Arts 4,744 0 0 4,744 0 0
– Hankuk University of Foreign Studies 7,117 6,946 7,726 0 8,442 0
– Korea Traditional Culture University 3,212 2,670 3,564 3,356 3,434 0
– Korea Sports University 3,884 0 0 3,884 0 0
– Korea Aviation University 8,472 6,810 8,583 0 8,832 0
– Korea Maritime University 3,756 3,284 3,624 3,994 3,936 0
– Hannam University 7,194 6,519 7,450 8,107 8,360 0
– Handong University 6,953 6,530 7,748 0 7,748 0
– Halla University 6,931 5,860 0 7,698 7,698 0
– Hallye University 6,242 5,293 7,063 6,300 6,300 0
– Hallym University 7,430 6,604 8,036 8,110 8,414 10,356
– Hanbat National University 4,451 3,817 0 4,572 4,655 0
– Hanseo University 7,948 6,802 8,115 8,270 8,552 0
– Hansung University 7,573 6,478 0 8,726 8,530 0
– One-generation university 8,099 7,118 8,228 9,485 8,830 0
– Hanshin University 7,153 6,792 7,802 7,802 8,220 0
– Hanyang University 8,413 7,074 8,298 9,387 9,260 10,822
– Hanyang University (ERICA) – Branch 8,330 7,026 8,535 9,071 9,260 0
– Hanyang Cyber University 2,774 2,773 0 2,769 2,789 0
– Han Young Theological University 6,631 6,497 0 8,054 0 0
– Hanil University 6,028 5,710 7,000 7,155 0 0
– HanJung University 6,987 6,130 7,204 7,428 7,507 0
– Cooperative university 7,303 6.586 8,352 8,568 8,568 0
– Honam University 6,458 5,879 6,744 6,856 6,926 0
– Honam Theological University 6,385 5,753 0 7,901 0 0
– Hoseo University 7,684 6,758 7,667 8,199 8,278 0
– Houwon University 6,929 6,053 7,419 7,527 7,145 0
– Hongik University 8,184 6,848 6,848 8,984 8,984 0
– Hongik University (Sejong) 8,351 6,848 0 8,984 8,984 0
– Hwasin Cyber University 2,520 2,520 0 0 0 0

Bảng học phí các trường đại học ở Hàn Quốc trên đây là lấy mức học phí đại học ở Hàn Quốc áp dụng cho năm 2016 đến 2017.

Nhìn vào bảng thống kê học phí đại học trên đây thì: Mức học phí từ khoảng 7.000.000 won/năm đến trên 9.000.000 won/năm là mức học phí cao. Từ 5.000.000 won đến trên 7.000.000 won là trung bình. Từ 5.000.000/năm trở xuống là mức học phí thấp.

Thông thường mức học phí của các chuyên ngành Nhân văn và Khoa học Xã hội là thấp nhất. Học phí chuyên ngành Khoa học tự nhiên thấp thứ 2. Học phí 2 chuyên ngành Kỹ thuật và Y học là cao nhất.

Trước khi quyết định chọn một trường đại học nào đó thì bạn hãy xem mức học phí trung bình của trường đó, sau đó xem chi tiết mức học phí chuyên ngành mà mình định theo học, bởi mỗi chuyên ngành có một mức học phí khác nhau.

Để được tư vấn chi tiết về Du học hay Du học Nghề Hàn Quốc các bạn hãy gọi:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC HÀN QUỐC KNET – KOREA.NET.VN

  • Trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà Rocland 112 phố Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Hà Nội (gần đối diện tòa nhà Keangnam)
  • Văn phòng ở HCM: 711 Tân Sơn , phường 12 , quận Gò Vấp , TP. HCM

TƯ VẤN KHU VỰC MIỀN BẮC – HÀ NỘI

Mr Hải: 0934 563 885

Mr Đức: 0976 878 528

TƯ VẤN KHU VỰC MIỀN NAM – TP. HCM

Miss Nhi – 0934 957 669

Mr Sỹ – 0981 778 776

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Required fields are marked *

  1. Cho em hỏi là những cột có mức học phí là 0 thì là môn đó được học miễn phí hay trường không có khoa đó ạ? Và cho em hỏi luôn nếu vào một ngành nào đó của một trường thì em phải nộp cả tiền học phí trung bình của trường và tiền học theo ngành của em, hay chỉ cần nộp tiền học theo ngành của em thôi ạ? Cảm ơn ạ.

    • Chào Linh! Mức học phí 0 có cả trường không có khoa đó em nhé. Nếu em được thư mới của trường thì em đóng theo quy định học phí, kí túc xá như trong thư mời em nhé. Thông thường sẽ là 1 phần học phí và kí túc xá, khi có invoice sẽ đóng nốt số còn lại nhé. Cảm ơn em!

    • ad ơi cho e hỏi ạ…trường ĐH Kyungdong có học phí chuyên ngành là bao nhiêu ạ e thấy trong bảng mức phí thấp hơn nhiều so với mức của trường !!

  2. Ad ơi cho em xin nguồn học phí của trường Korea trên trang web chính thức của trường được không ạ? Em tìm không thấy nhưng muốn xem chi tiết học phí các ngành. Em cảm ơn Ad nhiều.

    • Em ơi trường korea University không công bố các mức học phí chi tiết trên web của trường họ e nhé. Có gì e cứ vào đừng link hướng dẫn của trường, để lấy sdt hoặc mail gọi cho họ là tốt nhất, đường link gốc: gsis.korea.ac.kr/admissions/admission-for-international-students